aegon-budapest-allampapir-eszkozalap

MBH Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) Befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2023. október 1-től

Az eszközalap kizárólag a MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: feltörekvő piaci részvények. Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap célja, hogy a részvénypiacok árfolyam mozgásának tendenciáit kihasználva, az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett, a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak. Az eszközalap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a magyar és/vagy nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében jelentős kockázatot hajlandóak vállalni.

 

A MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap befektetési politikája:

Az alap földrajzi eloszlás tekintetében elsősorban az ázsiai, latin-amerikai, európai illetve afrikai feltörekvő országok piacaira fokuszál, specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe valamint kisebb arányban állampapírokba, és egyéb kamatozó értékpapírokba vegyesen kívánja befektetni. A befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik. Az Alap vagyonának jelentős részét a feltörekvő országok részvénypiacain fekteti be, de kockázat mérséklés céljával egyéb régiók irányában kitettséget biztosító részvények, valamint befektetési jegyek és ún. exchange traded fundok (ETF) is helyet kaphatnak az alap értékpapír állományban.

Az alapnak nincs referenciaindexe.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

 

 

MBH Feltörekvő Piaci Részvény Pro Eszközalap (HUF) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2024. február 1-től

Az MBH Alapkezelő Zrt. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11., cg.: 01-10-041964, a továbbiakban: Alapkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 Rendeletének (a továbbiakban: SFDR) 3. cikke alapján ezúton tájékoztatja az Alapkezelő által kezelt alapok Befektetőit, valamint az Alapkezelő portfóliókezelt és befektetési tanácsadásban részesülő Ügyfeleit a fenntarthatósági kockázatoknak az Alapkezelő befektetési döntéshozatali eljárásaiba és portfóliókezelt Ügyfeleinek adott befektetési tanácsaiba történő integrálására vonatkozó politikáiról, valamint az SFDR 4. cikke alapján a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások tekintetében alkalmazandó átvilágítási politikákról szóló nyilatkozatról.

A Társaság a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, a Társaság mérete, befektetőinek ESG (Környezeti, Társadalmi és Irányítási) érzékenysége, valamint a hozamelvárás tükrében figyelembe veszi a Fenntarthatósági Szabályzatban részletezett módon. A Társaság független minősítő intézetek ESG minősítése, a főbb káros hatás indikátorok (Principal Adverse Impacts – PAI) valamint kizárási listák alkalmazásával juttatja érvényre a fenntarthatósági szempontokat.

Amennyiben részt vesz a befektetési portfóliókban szereplő cégek közgyűlésein, a képviselt portfólió szavazati jogát – a vonatkozó szabályzat rendelkezéseinek betartása mellett – lehetőség szerint felhasználja arra, hogy részt vegyen a vállalatok olyan stratégiai döntéseinek meghozatalában, amelyek a fenntarthatóságot célozzák.

A Társaság az általa kezelt alapokkal kapcsolatos, befektetőinek szóló ESG tájékoztatást, tárgyilagos formában, közérthető módon hozza nyilvánosságra, támogatva így a befektetők szabad ESG szempontú mérlegelési lehetőségét. A SFDR RTS rendelet 1. számú mellékletének megfelelően az Alapkezelő valamennyi befektetési portfólióra vonatkozóan minden év június 30. napjáig közzéteszi honlapján a megelőző év (referencia időszak) tekintetében a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó mutatókat.

A Társaság törekszik arra, hogy a Javadalmazási Politikája előmozdítsa a fenntarthatósági kockázatok megfelelő és hatékony kezelését, olyan módon, hogy a javadalmazás szerkezete ne ösztönözzön túlzott kockázatvállalásra a fenntarthatósági kockázatok tekintetében. Az Alapkezelő az Azonosítási Eljárás során meghatározza azon munkavállalók körét, akiknek a tevékenysége jelentősen befolyásolhatja a kezelt befektetési alapok és portfoliók kockázati profilját, ideértve a fenntarthatósági kockázatokat is. Annak érdekében, hogy a teljesítményjavadalmazás ne ösztönözzön a fenntarthatósági kockázatok túlzott vállalására, az Alapkezelő a teljesítménymérés, illetve a teljesítményjavadalmazás mértékének megállapítása során – a vezetői értékelés keretében – figyelembe veszi, hogy az Azonosított Személy tevékenysége hogyan járul hozzá a kezelt alapok, portfoliók fenntarthatósági kockázatainak megfelelő kezeléséhez.

A Társaság egyéb szabályzataiban, szervezeti felépítésében, egyéb nem befektetési döntéseiben a szükséges mértékig érvényesíti a fenntarthatósági elveket.

A Társaság az általa kezelt alapokkal kapcsolatos, befektetőinek szóló ESG tájékoztatást, tárgyilagos formában, közérthető módon hozza nyilvánosságra, támogatva így a befektetők szabad ESG szempontú mérlegelési lehetőségét. Az SFDR RTS rendelet 1. számú mellékletének megfelelően az Alapkezelő valamennyi befektetési portfólióra vonatkozóan minden év június 30. napjáig közzéteszi honlapján a megelőző év (referencia – időszak) tekintetében a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó mutatókat.

A Társaság az általa használt, külső ESG adatbázisok mellett fenntartja magának a jogot, hogy az általa kezelt alapok portfólió elemeit az elfogadott piaci gyakorlatnak megfelelően, a használt külső adatbázistól eltérően osztályozza, ebben az esetben erről befektetőit honlapja útján tájékoztatja.

A Társaság befektetési döntései során mindenkor a klímaváltozás fizikai kockázatainak, illetve a klímaváltozáshoz kapcsolódó átállási kockázatok, minimalizálására törekszik.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább