Pénzügyi Navigátor Általános Tájékoztatás

Ügyfeleknek

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja által kiadott tájékoztatófüzet-sorozat tematizáltan nyújt segítséget Önnek a pénzügyi kérdések megválaszolásában. A biztosításokhoz kapcsolódó Pénzügyi Navigátor Füzeteket az alábbiakban találja. Kattintson a címek valamelyikére, ahonnan letöltheti a Pénzügyi Navigátor Füzetet.

Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Iroda-hálózat

Védje önmagát és értékeit biztosítással

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

Gépjárműbiztosítás

Pénzügyi panasz

Pénzügyi Békéltető Testület

 

A Magyar Nemzeti Bank kizárólag Budapesten rendelkezik ügyfélszolgálattal, a fővároson kívül nincsenek kirendeltségei. Annak érdekében, hogy a vidéken élők számára is lehetőség nyíljon teljes körű, az ügyfélszolgálatéval megegyező színvonalú személyes ügyintézésre, az MNB országos tanácsadó irodahálózatot hozott létre. Az irodák üzemeltetését a hazai pénzügyi intézményektől és szolgáltatóktól független civil partnerek – egyesületek, nonprofit szervezetek – végzik, akiknek tanácsadói magasan képzett, pénzügyi témákban jártas, naprakész ismeretekkel rendelkező szakemberek.

Tájékoztatjuk, hogy a füzeteket nyomtatott formában megtalálja Társaságunk ügyfélszolgálati irodáiban és Értékesítési pontjainkon. Amennyiben szeretné megtekinteni a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja által készített videókat vagy letöltené a Pénzügyi Navigátor alkalmazást az alábbi linkre kattintva talál több információt.

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

A biztostásokra vonatkozó részletes tájékoztatást pedig az alábbi linken olvashatja: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/biztositasok

 

MIÉRT HASZNOS A BIZTOSÍTÁS?

Egy előre nem látható, váratlan esemény nyomán bekövetkező kár költségeit részben vagy teljes egészében a biztosítótársaság fizeti, így a biztosítás nyugalmat és anyagi biztonságot jelent, mert a kiesett javak ily módon fedezhetők, pótolhatók.

Különböző mértékben, de mindenkinek szüksége lehet biztosításra, hiszen az emberek többsége rendelkezik ingatlannal, nagyobb értékű vagyontárggyal, és ha ezek megrongálódnak, megsemmisülnek, önerőből csak komoly erőfeszítések árán pótolhatók.

Az élet-, betegség- és balesetbiztosítások váratlan egészségromlás esetén nyújtanak segítséget.

Bizonyos esetekben kötelező a biztosításkötés. A gépjárművel való közlekedés „veszélyes üzem”, egy balesetben az utasok és a gépjárművek is komolyan megsérülhetnek, így e károk fedezetére az üzembentartóknak kötelező felelősségbiztosítást kötni. Egyes szakmák képviselőinek is kötelező felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni, ilyen például az ügyvéd, az orvos, a könyvvizsgáló, a közjegyző, a végrehajtó stb.

 

MELYEK A LEGGYAKORIBB BIZTOSÍTÁSOK?

  • Életbiztosítások, valamint baleset-, illetve betegségbiztosítások
  • Gépjármű-biztosítások (KGFB, casco)
  • Lakásbiztosítások
  • Utasbiztosítások

 

HOGYAN ÉRDEMES KIVÁLASZTANI A LEGKEDVEZŐBB BIZTOSÍTÁST?

Mielőtt biztosítási szerződést köt, gondolja végig igényeit, céljait és hosszú távú teherviselő képességét! Döntés előtt feltétlenül tájékozódjon a kiválasztott termék(ek) és szolgáltatás(ok) feltételeiről, akár a biztosítóknál papíron vagy elektronikusan elérhető ügyféltájékoztatók, akár az interneten elérhető összehasonlító honlapok segítségével!

Életbiztosítás esetén általában hosszú időre kötelezi el magát – főleg akkor, ha a biztosítás mellé megtakarítási rész is párosul -, ezért fokozott körültekintéssel és megfontoltan járjon el! A döntést siettető, kevés és homályos magyarázattal szolgáló üzletkötőkkel biztosítási szerződést kötni nem célszerű!

A biztosítási feltételek sokszor bonyolultak, ezért a megfelelő biztosítás kiválasztásában segíthet egy független szakember, vagy megbízható biztosításközvetítő. Szerződéskötés előtt az eljáró ügynöknek széleskörű tájékoztatást kell nyújtania, aminek keretében ki kell térnie például a saját nevére, valamint annak a cégnek a nevére, amelynek megbízásából a tevékenységét végzi. Ismertetnie kell továbbá a felügyeleti hatóságot és azt a nyilvántartást is, amelyben ő mint ügynök szerepel, illetve amelyben ellenőrizhető. Mindenképpen érdemes ellenőrizni, hogy az ügynök rendelkezik-e a megfelelő engedéllyel vagy jogosultsággal ahhoz, hogy közvetítői tevékenységet végezzen.

Valamennyi Magyarországon tevékenykedő közvetítő és biztosító megtalálható a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján elérhető Intézménykeresővel.

 

MIRE ÉRDEMES FIGYELNI A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT MEGELŐZŐEN?

A szerződési feltételek közül a biztosítási díj és annak fizetési gyakorisága mellett a legfontosabb, hogy milyen biztosítási eseményekre terjed ki a biztosító szolgáltatási kötelezettsége, melyek a biztosító mentesülésének esetei, az alkalmazott kizárások köre.

Kérje a biztosításközvetítő segítségét a szerződésből eredő kockázatok feltárásában, a szerződési feltételeknek ezt figyelemfelhívó módon kell tartalmaznia!

 

MILYEN JOGOK ILLETIK, KÖTELEZETTSÉGEK TERHELIK AZ ÜGYFELET A BIZTOSÍTÁS MEGKÖTÉSEKOR?

Tájékoztatáshoz való jog

A biztosítónak és a biztosításközvetítőnek a szerződés megkötése előtt bizonyítható és azonosítható módon, világos, pontos, közérthető, egyértelmű, nem félrevezető, tisztességes, részletes és díjmentes írásbeli tájékoztatást kell adnia a biztosító főbb adatain túl a biztosítási szerződés legfontosabb jellemzőiről.

Amennyiben a biztosítási szerződés megkötése előtt tanácsadásra is sor kerül, akkor a biztosító személyre szabott konkrét ajánlást ad és tájékoztatja Önt arról, hogy miért az adott termék felel meg leginkább az Ön igényeinek és szükségleteinek. Ennek érdekében a biztosításközvetítő köteles írásban felmérni az Ön igényeit. Az Ön érdeke, hogy válaszoljon az igényfelmérés során feltett kérdésekre.

Ha egy biztosítási terméket olyan kiegészítő termékkel vagy szolgáltatással együtt kínálnak, amely nem biztosítás, a szolgáltató tájékoztatja Önt arról, hogy van-e lehetőség a csomag egyes elemeit külön-külön is megvásárolni. Amennyiben igen, a szolgáltató megfelelő tájékoztatást ad a csomag egyes elemeiről, azok költségeiről és díjairól.

Abban az esetben, ha a biztosítási termék olyan áru vagy szolgáltatás kiegészítője, amely nem biztosítás, a szolgáltató köteles tájékoztatni Önt arról, hogy az külön megvásárolható-e. A szabály alól kivétel, ha a biztosítási termék befektetési szolgáltatási tevékenységhez, lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződéshez, vagy fizetési számlához kapcsolódó kiegészítő termék.

Az életbiztosítási szerződés létrejöttéről szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben a biztosító köteles Önnel 30 napon belül elszámolni. A biztosító ilyenkor érvényesítheti az erre az esetre vonatkozó, terméktájékoztatóban szereplő költségeket. Nem mondható fel a hitelfedezeti életbiztosítás, valamint az az életbiztosítás, amelynek tartama a 6 hónapot nem éri el.

Jogorvoslati jog

Panasz esetén elsősorban az érintett biztosítóhoz, alkuszhoz vagy többes ügynökhöz kell fordulnia. Panasztételt követően fordulhat az MNB-hez, illetve a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) is. Minden esetben nyitva áll a bírósági út igénybevételének lehetősége is. Az MNB fogyasztóvédelmi jogszabályi rendelkezések megsértésének gyanúja esetén tud eljárni, a PBT és a bíróság pedig a szerződést érintő kérdésekben (pl. elszámolási vita, szerződés érvényessége stb.).

Díjfizetési kötelezettség

A szerződő kötelezettsége, hogy időben és folyamatosan rendezze a biztosítás díját. Ha szerződési feltétel nem rögzíti, díjelmaradás esetén a biztosító nem küld külön felszólítást. Kivétel ez alól az az eset, amikor a felszólítás küldését jogszabály írja elő a biztosító számára.

Közlési kötelezettség

A szerződő a szerződéskötéskor köteles a biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan lényeges körülményt közölni, amelyet ismert vagy ismernie kellett. Ennek megsértése a biztosító feltételes mentesüléséhez vezet. Vagyis, ha a biztosított nem tudja bizonyítani, hogy az elhallgatott körülmény a biztosító által ismert volt, vagy nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében, akkor a biztosító mentesül a helytállási kötelezettség alól.

 

HOGYAN LEHET MEGSZÜNTETNI A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉST?

A határozatlan idejű vagyon- és kárbiztosítási szerződések általában a biztosítási évfordulóval írásban, indokolás nélkül felmondhatók, a felmondásnak az évfordulót megelőzően legalább 30 nappal meg kell érkeznie a biztosítóhoz. Az életbiztosítási szerződésekre eltérő szabályok vonatkoznak, amelyek korlátozzák a felmondás lehetőségeit. Ezeket az egyes szerződési feltételek tartalmazzák.

Közös megegyezéssel bármikor lehetőség van évközben is a szerződés megszüntetésére.

A szerződések érdekmúlással is megszűnhetnek, ez akkor lehetséges, ha a biztosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált, vagy a biztosítási érdek megszűnt.

Fontos tudni, hogy a biztosító akkor áll helyt, ha a káresemény bekövetkezésekor Ön a szerződésben meghatározottak szerint jár el.

  • Nézzen utána, mi a teendő a káresemény bekövetkezésekor, mi a kárügyintézés menete! Olvassa el a szerződést, az általános szerződési feltételeket vagy kérdezzen a biztosító ügyintézőjétől!
  • Őrizze meg mindazon dokumentációt, amelyet a biztosító a teljesítéshez követelhet!
  • Ha a biztosítóhoz a kárigényt postai úton jelenti be, azt tértivevénnyel vagy ajánlva adja fel, hogy az később igazolható legyen! A biztosítótársasággal történő valamennyi levelezés során így járjon el!
  • Nézzen utána, a biztosító hány napon belül köteles helytállni!
  • Nézzen utána annak is, hogyan tud panasszal élni a biztosítótársaságnál!

 

A BIZTOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYRŐL, ADÓJÓVÁÍRÁSRÓL

Egyes biztosítási szerződésekhez adókedvezmény, illetve adójóváírás kapcsolódhat.

  1. január 1-től, ha a szerződés megkötése után a szerződéshez kapcsolódó adókedvezményre vagy adójóváírásra vonatkozó szabályozás megváltozik, a biztosító a kedvezmény, illetve a jóváírás megőrzése érdekében javaslatot tehet a szerződés módosítására (például javasolhat díjemelést).

A javaslatot az adójogszabály hatályba lépését követő 60 napon belül kell megküldeni.

Ha az ügyfél nem utasítja el a javaslatot annak kézhezvételét követő 30 napon belül, akkor a módosítás a jogszabályváltozás időpontjával lép hatályba. A javaslat elutasítása nem ad alapot a biztosítónak a szerződés felmondására. A tájékoztatást bizonyítható és azonosítható módon, közérthetően, egyértelműen és részletesen, írásban kell megtenni.

SOK KICSI SOKRA MEGY - Pénzügyi tippek a pénznyelők lefaragására

Ön mikor kezdi a karácsonyi készülődést? Az első adventi gyertya meggyújtásakor már tudja, mi lesz az ünnepi menü vagy épp milyen ajándékok kerülnek a fa alá?
A decemberi bevásárlólista összeállítása előtt ne feledkezzen meg az ünnepi költségek megtervezéséről sem! Ahhoz, hogy a december már valóban a karácsonyi hangulat jegyében teljen, kezdje el korábban pénzügyei áttekintését – segítünk!

Pénzügyi tippek – hogy a nyaralás valóban gondtalanul teljen
Kellemetlen helyzetekkel, pénzügyi nehézségekkel a nyári vakáció során is találkozhatunk. Megfelelő tervezéssel azonban sokat tehetünk ezek elkerülése érdekében.