Váltson egyedi utalásra, és nyerjen 50.000.-Ft értékű Media Markt Ajándékkártyát!

A nyereményjáték elnevezése: „Váltson egyedi utalásra, és nyerjen 50.000.-Ft értékű Media Markt Ajándékkártyát!

A nyereményjáték szervezője: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1.) – továbbiakban Szervező.

A sorsolás időpontja: 2017. október 24. 10:00 óra

Az AEGON Magyarország Zrt. sorsolási akciót szervez annak érdekében, hogy egyedi banki utalásos díjfizetésre váltásra ösztönözze az e célból e-mailen felkeresett ügyfeleit.

 1. Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban Szervező) által szervezett sorsolásos nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, Magyarországon adózó, magyar állampolgár és a 12. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt:

aki érvényes biztosítással rendelkezik az Aegon Biztosítónál, és aki 2017. október 22. éjfélig az e-mailben szereplő nyilatkozat kitöltésével és válasz e-mailben történő visszaküldésével vállalja az egyedi banki utalásos díjfizetési módra való áttérést.

A Játékosok feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a Játék nyerteseként nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza,

részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják jelen Játékszabályzat minden rendelkezését.

 1. A Játék időtartama: 2017. szeptember 22 . – 2017. október 22. éjfél Aki a Játék véghatáridejét követően teljesíti az 1. pontban jelzett feltételeket, nem vesz részt a sorsoláson.
 2. A sorsolás gépi módszerrel történik, melynek során a következő nyeremény kerül kisorsolásra:

1 db 50.000.-Ft értékű Media Markt Ajándékkártya

 1. A sorsolás időpontja és helyszíne:

Időpontja: 2017. október 24. 10:00 óra
Helyszíne: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Székháza,
1091 Budapest, Üllői út 1.

 1. A Szervező a sorsolás alkalmával tartaléknyerteseket sorsol. Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményre, vagy 14 napon belül nem elérhető, úgy a Szervező értesíti és felkéri a nyeremény átvételére az adott nyereményhez kisorsolt tartaléknyerteseket.
 2. A Szervező a sorsolást követően a nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesíti a sorsolást követő 3 munkanapon belül.
 3. A Szervező a sorsolás eredményét a sorsolást követően a alfa.hu/nyertesek/nyertesek.html weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg.
 4. A nyertes a nyeremény átvételére az értesítést követően, de legkésőbb a sorsolást követő 15 napon belül jogosult. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét a rendelkezésére álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervező a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak szerint jár el. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása legkésőbb az adott sorsolást követő 90 napon belül megtörténjen.
 5. Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a biztosítási ajánlaton/szerződésben feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak, vagy tévesek. A Játékos téves, hiányos, vagy hibás adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 6. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el (elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő).
 7. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó és egyéb közteher fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező Szervezőt terhelő közterheket a Szervező megállapítja, bevallja és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremény igénylésével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik.
 8. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

(a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § (1).bek. 1. pont);

(b) Szervező értékesítési partnerei, ezen cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk.. 8:1 § (1).bek. 1. pont).

(c) a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk . 8:1 § (1).bek. 1. pont .).

 1. A kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak.
 2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
 3. A Játékosok a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Budapest, 2017. szeptember 22.

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.