Gyakran ismételt kérdések - GFB

A biztosítandó gépjármű tulajdonosának (abban az esetben, ha ő egyben az üzembentartó is) - ha pedig van a tulajdonostól eltérő üzemben tartó, akkor neki – kötelező a tulajdonszerzés – illetve az üzemben tartói jogviszony keletkezésének – időpontjával megkötnie a kötelező felelősségbiztosítást.

A biztosítás abban az esetben térít, ha a biztosított a gépjármű üzemeltetése során másnak kárt okoz.

Pl.: A piros lámpánál hátulról nekicsúszik az előtte várakozónak, vagy kidönti egy ház kerítését, esetleg egy gyalogos vagy kerékpáros sérül meg a balesetben.

 • A kockázatviselésünk kiterjed az Európai Gazdasági Térség és Svájc területére, valamint a Zöldkártya Rendszerbe tartozó területekre. A zöldkártyára a rendszámegyezményben részes országokban nincs szükség (itt a rendszám maga az igazolás). A MABISZ oldalán tájékozódhat arról, hogy mely országokba szükséges zöldkártyát vinni.
 • A tagállamok által elfogadott igazolásokról és az igazolás kiállítási kötelezettségről a MABISZ oldalán olvashat.
 • Ha szüksége van a nemzetközi zöldkártyára, online ügyfélszolgálatunkról, a Biztosítás adatai/Igazolások menüpont alatt töltheti azt le.

A biztosítás alapján nem térül pl.:

 • A biztosított – aki egyben a károkozó – járművében keletkezett kár, ezért a biztosított járműre célszerű casco biztosítást is kötni. Itt tájékozódhat aktuális ajánlatainkról.
 • A biztosítottsaját sérülései. Balesetbiztosítási ajánlatainkról itt tájékozódhat.
 • A károsult gépjármű – amennyiben azt munkavégzéshez használják, pl. áruszállítás - használatának kieséséből eredő anyagi veszteség.

A biztosítás alapján nem biztosított esemény többek között:

 • a gépjárműverseny vagy az ahhoz szükséges edzés során történő károkozás,
 • az álló járműre történő fel-, illetve az arról való lerakodás következtében bekövetkezett károkozás,
 • a jármű balesete nélküli környezetszennyezési károkozás.

A korlátozásokról bővebben itt olvashat.

A szerződőt, illetve a biztosított(ak)at az alábbi kötelezettségek terhelik:

 • Szerződéskötési kötelezettség az üzemben tartói jog megszerzésekor.
 • Közlési és változás-bejelentési kötelezettség: azt jelenti, hogy az ajánlattétel során a biztosító kérdéseire a valóságnak megfelelően kell válaszolni, az így közölt adatokban történt változásokat pedig 8 napon belül be kell jelenteni nekünk. Ilyen pl.: a szerződő adatainak, elérhetőségeinek változása, lakcímváltozás, a gépjármű használatában történő változás. Abban az esetben, ha lakcímét, levelezési címét, elérhetőségeit szeretné módosítani, legegyszerűbben az online ügyfélszolgálaton teheti meg, az „Adataim” fül alatt.
 • Díjfizetési kötelezettség: A szerződésben meghatározott gyakorisági díjnak az esedékesség időpontjáig kell a számlánkra megérkeznie. Online ügyfélszolgálatunkon a főoldalon befizetést indíthat, a Biztosítás adatai/Díjadatok fülön pedig díjfizetési módot és gyakoriságot módosíthat.
 • Együttműködési, kárbejelentési és kárenyhítési kötelezettség. A gépjárművet rendszeresen karban kell tartani, kár bekövetkezte után a további károsodások megelőzéséhez szükséges intézkedéseket meg kell tenni. A kárt az eseményt követően, legkésőbb 5 munkanapon belül be kell jelenteni, melyet itt tehet meg. A károsodott gépjármű állapotán a kárszemle előtt csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtathat.

A biztosítás éves díjú, azonban lehetőséget adunk a díj részletekben történő megfizetésére is. Az Ön által választott díjfizetési módot (csekkes, csoportos beszedés, egyéni utalás, bankkártyás) és gyakoriságot (negyedéves, féléves, éves) online ügyfélszolgálatunkon, a Biztosítás adatai/Díjadatok fülön tekintheti meg és módosíthatja. A főoldalon a szerződés díját bankkártyával is kiegyenlítheti. A biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a kötvény tartalmazza, melyet szintén elér az online ügyfélszolgálatunkon, a Biztosítás adatai/Igazolások menüpont alatt.

A biztosítási díj esedékességétől számított 60. napig be kell, hogy érkezzen hozzánk, különben a szerződés – a hatályos törvény értelmében – megszűnik. Kérjük, befizetése során az alábbi átfutási, könyvelési időkkel számoljon:

 • egyedi átutalás: 2-3 munkanap
 • bankkártyás befizetés: néhány órán belül
 • csekkes befizetés: 4-5 munkanap

A díjfizetési tudnivalókról bővebben a https://www.alfa.hu/ugyintezes/dijfizetesi-kisokos.html oldalon olvashat.

 • A kockázatviselésünk a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik és a következő esetekben szűnik meg:
  • a jármű eladásakor az eladás időpontjában
  • az üzemben tartó váltásakor az üzemben tartói jog átadásának időpontjában, feltéve, hogy az új üzemben tartót 30 napon belül a járműnyilvántartásba bejegyzik,
  • a gépjármű végleges forgalomból történő kivonásakor a kivonás időpontjában
  • évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján, melyet ellenőrizhet online ügyfélszolgálatunkon
  • határozott időtartamú szerződés esetén a lejárat napján
  • díjnemfizetés esetén a türelmi idő leteltével. A türelmi idő dátumát a díjhátralék-értesítő levelünkben találja, melyet megtekinthet online ügyfélszolgálatunkon, a Személyes fiókom/ Küldeményeim menüpontban.
  • halál esetén a jogerős hagyatéki végzés napjával.

A jogszabály* értelmében újrakötött szerződésének díja nem lehet alacsonyabb annál, mint az éves díjértesítőnkben közölt díj, ezért új ajánlat készítését nem tartjuk indokoltnak. Ha az évfordulótól olyan kedvezményre jogosult, amelyet a jelenlegi szerződésén még nem érvényesített, azt kérjük, hogy az évfordulót megelőzően jelezze nekünk, és rögzítjük a szerződésére.

(*2009. évi LXII. törvény Díjtarifa, díjhirdetés bekezdésének 24. § (1), (2) pontjai alapján)

Kérjük, hogy a részletes útmutatóra kattintva válassza ki az ügyintézés típusát:

Részletes útmutató

 

Kérjük, válassza ki az ügyintézés típusát:

Eladtam/ véglegesen kivonattam a forgalomból a kocsit

Az Ön teendői:

 • Az eladást követő 15 napon belül, az adásvételi szerződéssel keresse fel a Kormányablakot.
 • Ha hozzájárul az automatizált ügyintézéshez, kérjük, az Írjon nekünk felületen adja meg a szükséges adatokat.
 • Ha nem járul hozzá az automatizált ügyintézéshez, kérjük, csatolja az adásvételi szerződés másolatát.
 • Az eladás/végleges kivonás napjáig fizesse be a díjat, ha ez még nem történt meg.
 • Ha túlfizetése van, kérjük, adja meg a bankszámlaszámát.

Információk:

 • A beérkezett megszüntetési igényét 3 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Amennyiben túlfizetése van, azt a megszüntetést követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • A megszűnt KGFB szerződéséről a törlésértesítőt1-1,5 héten belül postán küldjük meg Önnek. Ha e-kapcsolat szolgáltatást választott, a dokumentumot az online ügyfélszolgálati fiókjában éri el.
 • Új KGFB szerződés kötésekor a törvényi előírásokat figyelembe véve örökítheti bónuszát másik gépkocsi kötelezőjére, a megszűnést követő 2 éven belül.

Felmondom a biztosítást az évforduló napjával

Az Ön teendői:

 • Felmondásának a szerződés évfordulója előtt legalább 30 nappal korábban, írásban kell beérkeznie társaságunkhoz. Felmondását az Írjon nekünk felületen, csatolva küldje el.
 • A mellékelt levélben szerepeljen a szerződésszáma, az évforduló dátuma, a gépjármű rendszáma és az aláírása.
 • Az évforduló napjáig fizesse be a díjat.
 • Ha az évfordulón túlmutató túlfizetése van, kérjük, írja rá a felmondására a bankszámlaszámát.

Információk:

 • Szerződését az évforduló napjával, indoklás nélkül felmondhatja.
 • A beérkezett megszüntetési igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Amennyiben évfordulón túlmutató túlfizetése van, azt az évfordulót követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • A törölt KGFB szerződéséről a törlésértesítőt az évfordulót követő 1-1,5 héten belül postán küldjük meg Önnek. Ha e-kapcsolat szolgáltatást választott, a dokumentumot az online ügyfélszolgálati fiókjában éri el.
 • Az új KGFB szerződését megkötheti a bónuszigazolás nélkül, csak a szerződésszámot szükséges megadni. Minden biztosító a központi Kártörténeti nyilvántartásból kéri le a bónuszt.
 • Felmondás esetén a bónuszát csak ugyanarra a rendszámú gépjárműre kötött szerződésre örökítheti.

Elhunyt a biztosítás szerződője

Az Ön teendői:

 • Ha az elhunyt üzembentartóként kötötte a KGFB szerződést, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát kell beküldeni hozzánk az Írjon nekünk felületen. A tulajdonosnak, vagy ha a tulajdonos azonnal átadja az üzembentartói jogot, akkor az új üzembentartónak a haláleset napjával kell új KGFB szerződést kötnie, és mielőbb (de legkésőbb az üzemben tartói jog megszerzésétől számított 30 napon belül), a Kormányablakban bejegyeztetni az új üzembentartót.
 • Ha az elhunyt a gépjármű tulajdonosa volt, akkor legkésőbb a hagyatéki végzés jogerőre emelkedését követő 30 napig tartható fenn díjfizetéssel a szerződés. A halál tényét ebben az esetben is mielőbb be kell jelenteni nekünk. A jogerőre emelkedés napjával, vagy ha az elhunyt által kötött szerződést díjfizetéssel fenntartották, akkor e szerződés díjrendezettségének napjával, de legkésőbb a jogerőre emelkedést követő 30. napon, kell az örökösnek/ új üzembentartónak KGFB szerződést kötni.
 • Ha túlfizetés van a szerződésen, az örökös a jogerős hagyatéki végzéssel igazolva nyilatkozhat arról, hogy hova utalhatjuk vissza azt.

Információk:

 • A beérkezett törlési igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Amennyiben túlfizetés van a szerződésen, azt a törlést követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • A bónusz besorolás öröklésére nincs lehetőség.

Ideiglenesen kivonattam a forgalomból a kocsit

Az Ön teendői:

 • Kérjük, küldje be az ideiglenes kivonásról az igazolás vagy a forgalmi engedély másolatát az Írjon nekünk felületen.
 • Amennyiben előre tudja a forgalomba történő visszahelyezés dátumát, kérjük, jelezze.
 • Az ideiglenes kivonás kezdetének napjáig fizesse be a díjat.
 • Abban az esetben, ha gépjárművét 1 éven belül újra forgalomba helyezi, kérjük, haladéktalanul jelezze nekünk.

Információk:

 • KGFB maximum 1 évig szüneteltethető. 1 év leteltével a szerződés a törvény erejénél fogva érdekmúlással megszűnik, így ha a gépjárművet ezután helyezik vissza a forgalomba, akkor új szerződést kell kötni.
 • A szüneteltetett szerződésről nem lehet a bónuszt átvinni másik szerződésre.
 • A szerződésen lévő túlfizetést a szüneteltetés lezárását követően beszámítjuk a következő díjba.

A díj esedékességétől számított 60 napos időszak.

Ha a díj nem érkezik be, a díjnemfizetés ellenére kockázatviselésünk ebben a 60 napban is fennáll. A díj esedékességétől számított 30. napig – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – fizetésre vonatkozó felszólítást küldünk. Ha a díj a 60 napos időszak végéig nem érkezik be, a 60. napon díjnemfizetés miatt megszűnik a szerződés.

A megszűnést követően az üzemben tartónak új biztosítást kell kötnie. Ha a megszűnt szerződést az évforduló előtt köti újra, akkor azt kizárólag társaságunknál teheti meg. Ha az újrakötésre az évfordulót követően kerül sor, akkor a szerződést bármely biztosítónál megkötheti.
Az újrakötéskor be kell fizetni a megszűnt szerződés 60 napos időszakára eső díjat, a fedezetlenségi díjat és a biztosítás évfordulóig esedékes teljes díját.

Mindaddig, amíg a gépjármű forgalomban van, az üzemben tartónak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonszerzés, vagy az üzemben tartói jog megszerzésének pillanatától kötelező a biztosítás megkötése ill. megléte. Azokra a napokra, amikor nem rendelkezett biztosítással a szerződő, fedezetlenség díjat kell fizetni, ami a MABISZ-t (Magyar Biztosítók Szövetségét) illeti meg. Az összeget a MABISZ által meghatározott napi díjtarifa alapján számoljuk ki.

A fedezetlenségi díjat az üzemben tartónak kell megfizetnie. A teljes fedezetlenségi díjat az a biztosító köteles kiszámolni és beszedni, amely az üzemben tartóval a fedezetlenség időtartamát követően szerződést köt. A fedezetlenségi díjat 5 évre visszamenőleg szedheti be a biztosító.

Az üzemben tartónak a kiszámított fedezetlenségi díjat az esedékes biztosítási díjrészlettel együtt - a biztosítási időszakra járó díj teljes megfizetése esetén 30napos határidővel kell befizetnie a biztosítónak.

A bónusz-malusz besorolás a szerződő üzemben tartó személyéhez kötődik.

A bónusz-malusz rendszer személygépkocsira, motorkerékpárra, autóbuszra, tehergépkocsira, vontatóra és mezőgazdasági vontatóra terjed ki.

Egy A00 alap, B01-B10 bónuszfokozatból és M01-M04 malusz osztályból áll.

Akinek még nem volt a nevén KGFB, az A00 besorolásból indul és új belépőnek minősül. A következő biztosítási időszakban 1 fokozatot emelkedik a bónusza, ha az adott biztosítási (egyben megfigyelési) időszakban nem történt kárkifizetés, és legalább 270 napig biztosítási fedezettel rendelkezett.

Abban az esetben, ha az adott biztosítási időszakban kár történik, akkor személygépkocsi és motorkerékpár esetében a következő évfordulótól 1 kárkifizetés esetén 2 fokozatot, 2 kárkifizetés esetén 4 fokozatot, 3 kárkifizetés esetén 6 fokozatot esik vissza a bónusza. 4 vagy annál több kárkifizetés esetén M04 büntető besorolásba kerül. Autóbusz, tehergépkocsi, vontató és mezőgazdasági vontató esetén minden egyes kárkifizetésnél 1 fokozatot esik vissza a bónusz a következő évfordulótól.

Káreseménynél mindegy, hogy ki vezette a kocsiját és az is, hogy pontosan mekkora összegű kárt fizettünk ki. Ha az Ön szerződésére történik meg a kárkifizetés, akkor az Ön besorolását érinti és a fenti szabályok vonatkoznak rá. (Kivéve azt az esetet, ha jogellenesen használták az Ön járművét, mert pl. ellopták.)

Egy adott biztosítási időszakon belül a szerződés besorolása csak abban az esetben változik, ha másik járműről örökít bónusz előzményt.

Ha az üzemben tartó a bónuszát már érvényesítette egy gépjárművön, a szerződés hatálya alatt párhuzamosan üzemeltetett további járműveire azt nem használhatja fel.

Minden KGFB szerződés számát, a szerződő adatait, a kockázatviselési tartamot, a kárkifizetések tényét és a megszűnés időpontjában érvényes bónusz-malusz fokozatot a biztosítók feltöltik a Kártörténeti Nyilvántartásba, ahonnan örökítéskor elindítják a lekérdezést. A bónuszt akkor véglegesítik a társaságok, amikor a nyilvántartás leigazolja azt.

Az Ön teendői:

 • Kérjük a következőket adja meg üzenetében az Írjon nekünk felületen:
  • gépjármű típusát (személyautó vagy teherautó),
  • rendszámot
  • előző biztosító társaság nevét,
  • az előzmény szerződés számát,
  • az előző szerződés kezdeti- és végdátumát,
  • a megszűnés okát (pl.: eladta),
  • a záró bónuszfokozatot,
  • nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy volt-e károkozás az előzmény időszaka alatt.

Ha külföldről hozott kárelőzmény igazolással rendelkezik:

A GFB törvény alapján az EGT országokból és Svájcból hozott kárelőzményi igazolást vesszük figyelembe (EGT = EU 27 tagállama + Izland, Liechtenstein, Norvégia). A Brexit következményeként az Egyesült Királyságból hozott kárelőzményi igazolásokat a KGFB-ben a továbbiakban nem fogadjuk el.

A külföldről hozott igazolást abban az esetben fogadhatjuk el, ha tartalmazza:

 • a szerződő személyes adatait
 • a gépjármű kategóriájára utaló adatot
 • az igazolás kiadásának dátumát (ez nem lehet 30 napnál régebbi)
 • az adott biztosítónál nyilvántartott időszakot (mettől meddig volt biztosítva),
 • a kármentességet, vagy,
 • hogy az üzemben tartó a szerződés hatálya alatt hány, a biztosító által elismert vagy vele szemben jogerősen megítélt kárt okozott

Fontos! A szerződés megszűnése 2 éven belüli kell, hogy legyen.

A biztosító a besorolásnál az utolsó, időben egybefüggő időtartamra vonatkozó igazolást veheti figyelembe.

Kérjük, az igazolást angol vagy német nyelven küldje el.

Információk:

 • A beérkezett igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Egyik rendszámról a másikra bónusz besorolást örökíteni csak úgy lehet, ha a megszűnés oka érdekmúlás, ide értve a forgalomból történő végleges kivonást is..
 • Személygépkocsiról csak személygépkocsira, tehergépkocsiról csak tehergépkocsira lehet átvezetni a bónuszt.
 • A megszűnt előzmény és a jelenlegi szerződés szerződőjének azonosnak kell lennie. Bónuszkedvezményt átörökíteni egyik szerződőről a másikra nem lehet!
 • Több mint két éve megszűnt szerződésről a bónusz nem vihető tovább.
 • A felvezetett bónusz díjváltozást okoz(hat). Ha visszamenőlegesen változik a díj, a korábbi befizetésből túlfizetése keletkezhet, melyet a következő fizetendő díjából levonunk.
 • A bejegyzést követően új kötvényt küldünk 2 héten belül postán. Ha e-kapcsolat szolgáltatást választott, a dokumentumot az online ügyfélszolgálati fiókjában éri el.

Ha az Ön szerződése csekkes díjfizetésű, akkor az új díjról csekket is kap. Amennyiben már befizette a magasabb díjat, ezt tekintse tárgytalannak. A díjkülönbözetet túlfizetésként kezeljük a következő befizetésénél.

A változást a Forgalmi engedély másolatának csatolásával jelezze az Írjon nekünk felületen

Információk:

 • Ha a KGFB szerződése jelenleg normál használatú gépkocsira szól, de az taxi lett, a díja a következő évfordulótól változik.
 • A beérkezett igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.

Rendszám módosítás esetén új kötvényt kap 2 héten belül postán. Ha e-kapcsolat szolgáltatást választott, a dokumentumot az online ügyfélszolgálati fiókjában éri el.

Ha Ön olyan Zöldkártya tagországba utazik, mely nem részese a Rendszámegyezménynek, de tagja a Zöldkártya rendszernek. A Rendszámegyezmény-részes tagországaiban a rendszám kiváltja a zöldkártyát.

Itt talál arról tájékoztatást, hogy melyik országban, mivel tudja igazolni a KGFB meglétét (elegendő a rendszám, vagy kell-e zöldkártya).

Tájékoztató »

A zöldkártyát kérésére ingyen rendelkezésére bocsájtjuk.

Ha olyan országba utazik, amely nem tagja a Zöldkártya Rendszernek (pl. Koszovó), akkor az illető ország határán az ott előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést (ún. határbiztosítást) kell kötnie.

Ha Zöldkártyára van szüksége, kérését az Írjon nekünk felületen tudja elküldeni vagy ha rendelkezik online ügyfélszolgálati fiókkal, onnan is letöltheti.

Beérkezett kérését 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.

 

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább