Hirdetmény

AZ AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG („AEGON BIZTOSÍTÓ”)

(székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvény Cégbírósága:0110041365. )

ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELŐI TEVÉKENYSÉGRŐL

Hatályos: 2015. 06. hónap 10. napjától

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20.§ alapján ezúton tesz eleget előzetes tájékoztatási kötelezettségének az elszámolással összefüggő hitelkiváltások finanszírozására vonatkozó ajánlat kapcsán természetes személyek által az AEGON BIZTOSÍTÓ rendelkezésére bocsátott adatainak kezelésével kapcsolatban:

Az adatkezelés célja ügynöki tevékenység. Hitelkiváltás ajánlása..
Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása
Az Adatkezelés időtartama törvényben meghatározott határidőig visszavonásig leendő (prospect) ügyfelek esetében az adatkezelési cél eléréséig, de legfeljebb 6 hónapig
Az Adatkezelés helye Az adatkezelő székhelye
A kezelt adatok köre név, telefonszám, e-mail cím, lakcím
Adattovábbítás** Budapest Bank Zrt. részére
Adatfeldolgozó igénybevétele*** közvetítő Budapest Bank Zrt.
Kiszervezési tevékenység****
Adatvédelmi nyilvántartási szám NAIH-85860/2015

* Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

** Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

*** Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

**** Kiszervezés: pénzügyi-, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenység, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezhető.

Jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett kérelmére az adatkezelő – tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett kérheti adatai helyesbítését, illetőleg a törvényen alapuló adatkezelések kivételével adatai zárolását és törlését is.

Az ügyfél közvetlen üzletszerzési-, illetőleg közvélemény-kutatási célú vagy olyan adatkezelés esetén, mely esetben kizárólag az adatkezelőre vagy az adattovábbítással érintett harmadik félre vonatkozó kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekeik érvényesítése érdekében történik adatkezelés, ideértve a jelen Hirdetmény szerinti adatkezelést is, a belső adatvédelmi felelősnél tiltakozhat adatai kezelése ellen. Az érintett jogosult továbbá bármely ettől eltérő esetben is adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérni vagy panaszbejelentést tenni. A tiltakozást az adatkezelő legkésőbb 15 napon belül – a tájékoztatási kérelmet vagy a panaszbejelentést az adatkezelő 30 napon belül – kivizsgálja és a panaszost ennek eredményéről írásban értesíti. Ha az érintett az adatkezelő megállapításával nem ért egyet, az értesítéstől számított 30 napon belül a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy – az önkéntes adatszolgáltatásra tekintettel – Ön bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak a jelen nyilatkozatban foglalt célból történő kezelésének megszüntetését.

A jelen adatkezelés megszüntetésére vonatkozó kérelmet az alábbi módokon lehet eljuttatni hozzánk, mint adatkezelőhöz:

  • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. postai úton keresztül (9401 Sopron Pf. 22.) vagy
  • Telefon: +36/1/477-4800 vagy személyesen: kiemelt ügyfélszolgálati irodáinkban tudja visszavonni. Az irodák címeit megtalálja a honlapunkon: alfa.hu/nyitolap

Az adatszolgáltatás és adatkezelés időtartama ellenkező tartalmú felhatalmazás hiányában: 6 (azaz hat) hónap

Az érintett panaszával közvetlenül is fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603; Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább