Gyakran ismételt kérdések - Casco

A biztosítás a választott terméktől függően (Útitárs Casco, All-In casco, Motor Casco, Smart Casco) az alábbi kockázatokra nyújthat fedezetet.

 • gépjármű törés,
 • elemi és tűzkár,
 • üvegtörés,
 • lopás,
 • kisállat baleset,
 • poggyászkár,
 • munkanélküliség esetén a casco díj átvállalása,
 • balesetbiztosítás,
 • önrészmentes szélvédőkár,
 • kölcsöngépjármű szolgáltatás,
 • rágcsálókár,
 • segítségnyújtás (assistance szolgáltatás),
 • rendszám és forgalmi engedély pótlás költsége,
 • gyermekfelszerelés kárai,
 • utasbiztosítási kockázatok,
 • járművön kívül szállított szabadidős felszerelések kárai
 • aktív kárrendezés,
 • kátyúkár,
 • business csomag (emelt összegű poggyász- és adatmentés biztosítás).

Az Ön szerződésének tényleges elemeit a biztosítás kötvénye tartalmazza, amelyet lekérhet online ügyfélszolgálatunkon, a Biztosítás adatai/ Igazolások menüpontban.

A szerződés szabályzatát https://www.alfa.hu/dokumentumok#164-wpfd-casco-biztositasok oldalon, az adott módozat mappájában találja meg.

A szerződés Európa területére – ideértve Törökország teljes területét is – érvényes. Nem terjed ki a biztosítás hatálya a volt Szovjetunió utódállamaira, kivéve Észtország, Lettország, Litvánia, Ukrajna területét.

A kockázatviselésünk nem terjed ki pl. az olyan károkra, amelyek:

 • háborús, polgárháborús eseményekkel, sztrájkkal, tüntetéssel, bármiféle egyéb tömegmegmozdulással, terrorcselekménnyel közvetlen, vagy közvetett okozati összefüggésbe hozhatóak,
 • verseny, vagy arra való felkészülés során keletkezett,
 • sugárzó anyagok és termékek hatására, vagy a sugárzás károsító hatásának megszüntetése céljából tett intézkedések következtében történtek,
 • a káresemény időpontjában a járműtől elkülönítve (le-, illetve kiszerelve, vagy tartalékként) tárolt járműalkatrészekben, tartozékokban keletkeztek, vagy
 • környezetszennyezés hatására következtek be.

Az olyan töréskárt, amely:

 • nem váratlan, akaraton kívüli és előre nem látható illetve nem baleseti jelleggel következett be (pl. műszaki hiba, alkatrészleválás, anyagfáradás, anyaghiba, hűtőfolyadék megfagyás, nem megfelelő kenés miatt, stb.) továbbá
 • gyúlékony, robbanó, korrodáló vagy maró anyagoknak a biztosított járműben való szállítása idézett elő vagy súlyosbított, nem térítjük meg.

Mentesülünk a kifizetés alól abban az esetben is, ha a kárt jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozták.

A biztosító szolgáltatása nem terjed ki a gépjárműben keletkezett értékcsökkenésre.

A fenti felsorolás nem teljeskörű, a kizárásokat és korlátozásokat a biztosítási szerződés szabályzata részletesen tartalmazza.

A szerződőt, illetve a biztosítottat az alábbi kötelezettségek terhelik:

 • közlési és változás-bejelentési kötelezettség: az ajánlattétel során a biztosító kérdéseire a valóságnak megfelelően kell válaszolni, az így közölt adatokban történt változásokat pedig 8 napon belül be kell jelenteni nekünk. Ilyen Pl.: szerződő adatainak, elérhetőségeinek változása, lakcímváltozás, a biztosított vagyontárgy állapotában történő változás. Abban az esetben, ha lakcímét, levelezési címét, elérhetőségeit szeretné módosítani, legegyszerűbben az online ügyfélszolgálaton teheti meg, az „Adataim” fül alatt.
 • díjfizetési kötelezettség. A szerződésben meghatározott gyakorisági díjnak az esedékesség időpontjáig kell a számlánkra megérkeznie. Online ügyfélszolgálatunkon a főoldalon befizetést indíthat, a Díjadatok fülön pedig díjfizetési módot és gyakoriságot módosíthat.
 • Együttműködési, kárbejelentési és kárenyhítési kötelezettség. A gépjárművet rendszeresen karban kell tartani, kár bekövetkezte után a további károsodások megelőzéséhez szükséges intézkedéseket meg kell tenni. A kárt a káreseményt követően 5 napon belül be kell jelenteni, melyet itt tehet meg. A károsodott gépjármű állapotán a kárszemle előtt csak a kárenyhítéshez szükséges mértékig változtathat.

 • A biztosítás éves díjú, azonban lehetőséget adunk a díj részletekben történő megfizetésére is. Az Ön által választott díjfizetési módot (csekkes, csoportos beszedés, egyéni utalás, bankkártyás) és gyakoriságot (havi, negyedéves, féléves, éves) a kötvényen tüntetjük fel. (Havi csekkes díjfizetés nem válaszható.) Online ügyfélszolgálatunkon a főoldalon befizetést indíthat, a Biztosítás adatai/Díjadatok fülön pedig díjfizetési módot és gyakoriságot módosíthat.
 • Ha az esedékes biztosítási díjat nem fizeti meg, felszólítást küldünk, amelyben a megadott póthatáridőn belül adunk lehetőséget a díj megfizetésére. Ha a póthatáridőig a díjat nem fizeti meg, a szerződés és a kockázatviselésünk a díjrendezettség végére visszamenő hatállyal megszűnik, kivéve, ha bírósági úton követeljük a biztosítási időszak végéig járó teljes díjat. Kérjük, befizetése során az alábbi átfutási, könyvelési időkkel számoljon:

 • A kockázatviselésünk a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik és a következő esetekben szűnik meg:
  • a jármű eladásakor az eladás napjával,
  • a gépjármű végleges forgalomból történő kivonásakor a kivonás napjával,
  • évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján, melyet ellenőrizhet online ügyfélszolgálatunkon
  • díjnemfizetés esetén a díjjal rendezett utolsó napon. A türelmi idő dátumát a díjhátralék-értesítő levelünkben találja, melyet megtekinthet online ügyfélszolgálatunkon, a Személyes fiókom/ Küldeményeim menüpontban.
  • halál esetén legkésőbb a hagyatéki végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc napig díjfizetéssel hatályban tartható a szerződés.

 • évfordulóra indoklás nélkül – költségmentesen – felmondható legalább 30 nappal az évfordulót megelőzően,
 • a szerződés megszűnik érdekmúlás (ide értve a forgalomból való végleges kivonást és totálkárt) és díjnemfizetés esetén is

Kérjük, válassza ki az ügyintézés típusát:

Eladtam/kivonattam a forgalomból a kocsit

Az Ön teendői:

 • Az eladást követő 15 napon belül, az adásvételi szerződéssel keresse fel a Kormányablakot.
 • Küldje be nekünk az adásvételi szerződés másolatát az Írjon nekünk felületen.
 • Az eladás/végleges kivonás napjáig fizesse be a díjat, ha ez még nem történt meg.
 • Ha túlfizetése van, kérjük, adja meg a bankszámlaszámát.
 • Ha a szerződés megszüntetéséről szüksége van igazolásra, kérjük, jelezze.

Információk:

 • A beérkezett megszüntetési igényét 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Amennyiben túlfizetése van, azt a megszüntetést követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • 1 éven belül érvényesítheti a megszűnt szerződés bónusz fokozatát.

Felmondom a biztosítást az évforduló napjával

Az Ön teendői:

 • Felmondásának a szerződés évfordulója előtt legalább 30 nappal, írásban kell beérkeznie társaságunkhoz. Felmondását az Írjon nekünk felületen küldje el.
 • A mellékelt levélben szerepeljen a szerződésszáma, az évforduló dátuma, a gépjármű rendszáma és a szerződő aláírása.
 • Az évforduló napjáig fizesse be a díjat.
 • Ha az évfordulón túlmutató túlfizetése van, kérjük, írja rá a felmondására a bankszámlaszámát.
 • Ha a szerződés megszüntetéséről szüksége van igazolásra, kérjük, jelezze.

Információk:

 • Szerződését az évforduló napjával, indoklás nélkül felmondhatja.
 • A beérkezett megszüntetési igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Amennyiben évfordulón túlmutató túlfizetése van, azt az évfordulót követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.

A szerződő elhunyt

Az Ön teendői:

 • Amennyiben a szerződő elhunyt, a jogerős hagyatéki végzés másolatát küldje be hozzánk szkennelve az Írjon nekünk felületen.
 • Legkésőbb a hagyatéki végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc napig díjfizetéssel hatályban tartható a szerződés.
 • Ha túlfizetés van a szerződésen, az örökös nyilatkozhat arról, hogy hova utalhatjuk vissza azt. Ehhez kérjük, küldje el a hagyatéki végzés másolatát, valamint ha számlára kéri az összeget, akkor a bankszámlakivonat fejlécét.

Információk:

 • A beérkezett törlési igényt 5 munkanapon belül dolgozzuk fel.
 • Amennyiben túlfizetés van a szerződésen, azt a törlést követő 8 napon belül automatikusan visszautaljuk.
 • A bónusz öröklésére nincs lehetőség.

Ideiglenesen kivonattam a forgalomból a kocsit

Casco szerződést nem lehet szüneteltetni, azt évfordulóra mondhatja fel.

Bónuszt abban az esetben vezethet át, ha a szerződés megszűnésének oka:

 • eladás
 • végleges forgalomból kivonás
 • megsemmisülés
 • díjnemfizetés
 • évfordulós felmondás

A kármentes évek alapján járó bónusz 1 (egy) évig örökíthető, amennyiben a módozat azt lehetővé teszi.

Az Ön teendői:

 • Kérjük, hogy az Írjon nekünk felületen küldje el az előző biztosítója által kiállított Kárelőzményi igazolást, igazolásokat. A társaságunknál érvényesíthető bónuszfokozat mértékét ezek alapján számoljuk ki.

 

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább