Tájékoztatás a képviseleti kereset jogintézményéről

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban Fgytv.) 2023. június 25 – től hatályos rendelkezései szerint „A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti keresetek” alcímben foglaltak alapján a Fgytv. hatálya kiterjed a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) által felügyelt tevékenységet folytató szervezeteknek, személyeknek – így a Biztosító – MNB által felügyelt tevékenységére is.

A képviseleti kereset intézményével a kijelölt hatóságok, új illetve feljogosított szervezetek jogosultságot kaptak arra, hogy a fogyasztók széles körét érintő fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálysértések esetén pert indítsanak a jogsértő vállalkozással szemben, a fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése érdekében. A jogszabályban meghatározott hatóságok, szervezetek közérdekből érvényesítik az adott jogsértés körülményei alapján meghatározható (bár személyesen nem ismert) egyéni károsultak polgári jogi igényeit, a törvényből eredő perindítási jogosultságuk alapján.

A perbeli képviselet a fogyasztók hallgatólagos beleegyezésén alapul, tehát a fogyasztókat a feljogosított szervezetek azok kifejezett hozzájárulása nélkül képviselik a képviseleti keresettel indított bírósági eljárások során. Az így indult eljárások ideje alatt a fogyasztók nem indíthatnak egyéni pereket az érintett vállalkozással szemben, azonban az egyéni keresetindításra vonatkozó jogosultság az eljárás ideje alatt nem évül el.

Képviseleti kereset indítására az MNB, az ügyészség, fogyasztóvédelmi hatóság, bizonyos igazgatási szervek, valamint a fogyasztóvédelemért felelős igazságügyi miniszter által nyilvántartásba vett/kijelölt (civil) fogyasztóvédelmi szervezet is jogosult. Ezen túlmenően a más tagállamban a saját nemzeti joga szerint jogszerűen feljogosított szervezet is indíthat képviseleti keresetet a magyar bíróság előtt, a saját tagállambeli fogyasztók érintettsége esetén.

A perindításra jogosult szerv/szervezet a képviseleti kereset benyújtását megelőzően az érintett vállalkozással egyeztetni köteles a jogsértés megszüntetéséről. Ennek elmaradása a későbbiekben a kereset visszautasításával jár. Ha a vállalkozás az egyeztetésre irányuló kérelem kézhezvételétől számított 14 napon belül nem szünteti meg a jogsértést, a feljogosított szervezet képviseleti keresetet indíthat.

A Társaságunkkal történő egyeztetés iránti kérelem a panasz@alfa.hu elérhetőségen nyújtható be.

A keresetindítás jogvesztő határideje a jogsértés bekövetkezésétől számított 3 év.

A feljogosított szervezetek, amennyiben képviseleti keresetet indítanak a fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése érdekében a bíróságon, a következő intézkedéseket kezdeményezhetik:

  • jogsértés megszüntetésére irányuló intézkedések
  • jogsérelem orvoslására irányuló intézkedések
  • a vállalkozás – saját költségére – közlemény közzétételével gondoskodjon a bíróság ítéletének nyilvánosságra hozataláról.

Kedvező ítélet esetén kerülhet sor a képviseleti keresettel érintett fogyasztói jogsérelem orvoslására irányuló egyéni keresetindításra, amelynek az elévülése a képviseleti kereset megindításától a bírósági eljárást befejező jogerős határozat meghozataláig, vagy felülvizsgálat kezdeményezése esetén a felülvizsgálati eljárást befejező ítélet meghozataláig nyugszik.

A perindításra feljogosított szervezetek a honlapjukon tájékoztatást nyújtanak:

  • azokról a képviseleti keresetekről, amelyeknek bíróság elé terjesztése mellett döntöttek
  • az általuk bíróság előtt képviseleti keresettel megindított eljárások állásáról
  • a képviseleti keresetekkel megindított eljárások kimeneteléről.

A képviseleti kereset jogintézményének részletszabályairól a fentiekben hivatkozott jogszabályból bővebben tájékozódhat. A jogszabály hatályos szövege elérhető a Nemzeti Jogszabálytárban – https://njt.hu/)

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább