Közlemény (TR-17, TR-27)

A biztosítási szerződésére vonatkozó szabályok pontosítása céljából a biztosítási feltételek néhány pontjában – 2021. április 1-jei hatállyal – változásokat alkalmaztunk a törvényi előírásoknak való teljes körű megfelelés érdekében.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy Társaságunkat tisztelte meg bizalmával szerződése megkötésekor.

A biztosítási szerződésére vonatkozó szabályok pontosítása céljából a biztosítási feltételek néhány pontjában – 2021. április 1-jei hatállyal – változásokat alkalmaztunk a törvényi előírásoknak való teljes körű megfelelés érdekében. Az érintett biztosítási feltételek változásai az alábbiakban olvashatók. A teljes módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzati feltételek az érintett módozatok esetében honlapunkon érhetők el.

Amennyiben Ön

 • Aegon Premium Platinum EUR életbiztosítással (TR-17)
 • vagy Aegon Premium Platinum USD életbiztosítással (TR-27), rendelkezik, úgy

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.1.7 pontja az alábbiak szerint módosul:

(…) „Az adójogi jogszabályváltozások kihirdetését követő 60 napon belül a biztosító a szerződőt írásban értesíti a szerződését érintő módosításokról. A biztosító egyben arról is tájékoztatni köteles a szerződőt, hogy az értesítés átvételét követő 30 napon belül a módosítást írásban elutasíthatja, elutasítás esetén azonban a szerződő eleshet mindazon esetleges adó-előnytől, amely a módosítás elfogadása esetén részére biztosítva lett volna.”(…)

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.2.1 és I.19.2 pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

ÁSZF I.2.1 pontja: „A biztosító érvényes formanyomtatványán (beleértve a biztosító által rendszeresített elektronikus ajánlattételi rendszer segítségével elkészített), a biztosítási szerződés létrejöttét megalapozó, a törvényi előírásoknak és a mindenkori díjszabásnak megfelelő írásbeli dokumentum, vagy a fenti feltételeknek megfelelően tett olyan, írásbelinek nem minősülő ajánlat, amellyel a szerződő vagy a biztosító a biztosítás megkötését kezdeményezi.”

ÁSZF I.19.2. pontja törlésre kerül, a továbbiakban a következő mondat nem szerepel a szabályzati feltételekben: „.A biztosított, a szerződő és a kedvezményezett köteles a biztosító számára lehetővé tenni a biztosítás szempontjából lényeges adatok és körülmények ellenőrzését.”

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.2.12 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A biztosítási szerződés megkötését követően a biztosító – évente egy alkalommal – írásban tájékoztatja a szerződőt az életbiztosítási szerződése szolgáltatási értékeiről, a szerződés aktuális visszavásárlási értékéről, valamint  _ hagyományos megtakarításos életbiztosítás esetén – a többlethozam jóváírásának mértékéről. A biztosító a rendszeres díjfizetésű szerződések esetén a biztosítási szerződés évfordulóját megelőző harmadik hófordulón, az egyszeri díjfizetésű szerződések esetén a biztosítási szerződés évfordulóján készíti el az éves értesítőt és ezt követően 15 napon belül kiküldi azt a szerződő részére.

.

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.3.2.1, I.3.2.2, I.3.3.4 és I.4.4.1. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

ÁSZF I.3.2.1. pont: (…) „A biztosító az Ügyfélérték számláról a szerződés Függelékében meghatározott időpontot követően minden hónap utolsó napján az érvényes árfolyamon megállapítja és a megállapított Számlavezetési költséget a következő hónap első napján levonja (I.4.4.1 pont).” (…)

 

ÁSZF I.3.2.2. pont: (…) „A biztosító a Lejárati többletdíj számláról minden hónap utolsó napján az érvényes árfolyamon megállapítja és a megállapított Számlavezetési költséget a következő hónap első napján levonja (I.4.4.1 pont).

 

ÁSZF I.3.3.4. pont: „A biztosító az Azonnali hozzáférést biztosító rendkívüli megtakarítási számláról minden hónap utolsó napján az érvényes árfolyamon megállapítja és a megállapított Számlavezetési költséget a következő hónap elsö napján levonja (I.4.4.1 pont).”

 

ÁSZF I.4.4.1. pont: (…) „A biztosító biztonságos és prudens működése érdekében a befektetett vagyon arányában felszámított költség, amelyet a biztosító a megtakarítási alapszámlákról, a rendkívüli megtakarítási számlákról, valamint – nyugdíjbiztosítási szerződés esetében – az Adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számláról minden hónap utolsó napján az érvényes árfolyamon megállapítja és a megállapított költséget a következő hónap első napján levonja.” (…)

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.4.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A biztosítási díjjal arányos költség. Közvetlenül a szerződés létrejöttével kapcsolatban felmerülő költségek fedezete, illetve az ügyfélbónusz jóváírásának az alapját is biztosíthatja (I.10.3. pont), amely a szerződés Függelékében meghatározott időtartama alatt a Kamatmentes díjszámlára befizetett díjból a díjesedékesség időpontjában kerül levonásra. A Szerződéskötési költség levonásának alapja a kockázati díjrésszel csökkentett esedékes rendszeres vagy egyszeri díj. A Szerződéskötési költség mértékét és levonásának időtartamát a Függelék tartalmazza.”

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.4.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

„Hagyományos életbiztosítási szerződések esetében a megtakarítási és rendkívüli számlákon lévő tőkébôl képzett befektetési tartalék kezeléséért felszámított, és a többlethozamba (II.7.1.3 pont) beépített, befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződés esetében az eszközalap mögöttes befektetési alapjának kezeléséért, az adott befektetési alap kezelője által felszámított, és így az eszközalap árfolyamába közvetetten beépített éves költség.

Vagyonkezelési költség mindazon költség, amely a befizetett díjak befektetésével, a befektetések kezelésével kapcsolatban a biztosítón kívül álló feleknél (pl. Alapkezelő, Forgalmazó stb.) merül fel.

A vagyonkezelési költség a befektetett vagyon arányában felszámított költség. A vagyonkezelési költség mértékét a biztosítón kívül álló vagyonkezelő, tehát nem a biztosító határozza meg, és azokat a befektetésre kerülő díjrészből nem a biztosító vonja le.

A vagyonkezelési költség szerződés-kötéskori éves várható mértékét a Függelék tartalmazza, annak ténylegesen felszámított mértékéről, és annak jövőbeli esetleges módosulásáról a biztosító az ügyfeleket a honlapján folyamatosan tájékoztatja a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén.

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.4.4.1 és I.4.5 pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

ÁSZF I.4.4.1 pont: A számlavezetési költség a biztosító nyereségét is fedezi.

A biztosító biztonságos és prudens működése érdekében a befektetett vagyon arányában felszámított költség, amelyet a biztosító a megtakarítási alapszámlákról, a rendkívüli megtakarítási számlákról, valamint – nyugdíjbiztosítási szerződés esetében – az Adó-visszatérítés kezelésére szolgáló számláról minden hónap utolsó napján az érvényes árfolyamon megállapítja és a megállapított költséget a következő hónap első napján levonja. Az egyes számlák vonatkozásában a Számlavezetési költség mértékét, valamint érvényesítésének kezdeti és végső időpontját a Függelék tartalmazza.”

 

ÁSZF I.4.5. pont: ”Az ügyfélaktivitáshoz kapcsolódó költségek a biztosító nyereségét is fedezik.”

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezete az I.4.5.6. számú új ponttal bővül:

„I.4.5.6. Korrekciós tényező és annak alkalmazása

A biztosító üzletpolitikai célból díjkorrekciót nyújthat a szerződő ügyfél számára, melynek eredményeként a biztosítási szerződést alacsonyabb szerződéskötési költség terheli. A korrekciós tényező 0 és 100 közötti értéket vehet fel. A 0 jelenti azt, hogy nincs, a 100 pedig azt jelenti, hogy 100%-os a korrekciós tényező mértéke.  Díjkorrekcióval létrejött szerződéseknél, ügyfélbónuszra való jogosultság esetén, az ügyfélbónusz nagysága szintén a korrekciós tényező mértékével csökken.

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.7.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

(…) „A díj azonosítása során a biztosító a befizetéskor megadott megfelelő azonosítók (ajánlatszám, kötvényszám) alapján meghatározza, hogy a beérkezett biztosítási díj melyik szerződéshez, ajánlathoz tartozik. Amennyiben a megfelelő azonosítók rendelkezésre állnak, a biztosító legkésőbb a díj beérkezését követő munkanapon beazonosítja a díjat. A megfelelő azonosítók hiányában a biztosító a rendelkezésre álló egyéb adatok alapján megkísérli szerződéshez, ajánlathoz rendelni a befizetést. Ha ez nem lehetséges, akkor a befizetés nem beazonosítható. Amennyiben a szerződő által befizetett biztosítási díj nem beazonosítható, úgy a biztosító a díj visszautalását a szerződő részére legkésőbb a befizetést követő 30. napon megindítja. A befizetett díjat az azonosításig, illetve a visszautalásig a biztosító kamatmentes letétként kezeli.”

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.7.6 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A biztosító a biztosítási szerződés megszűnéséről, a szerződés megszűnésétől, illetőleg a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott időponttól számított legkésőbb 15 napon belül írásban tájékoztatja a szerződőt, de ennek időpontja, illetve elmaradása nem befolyásolja a szerződés megszűnését.”

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.11.2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„Ha a szerződő az esedékes rendszeres biztosítási díjat nem fizeti meg, a biztosító – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – felszólítást küld, amelyben a felszólítás elküldésétől számított legalább 30 napos póthatáridőt tűz ki a teljesítésre. Amennyiben a szerződés nem alkalmas díjmentesítésre, úgy a biztosítási szerződés a 30 napos póthatáridő eredménytelen elteltével, a póthatáridőt követően, a hónap végén megszűnik. A biztosító kockázatviselése az első elmaradt rendszeres díj esedékességi napjának 24:00 órájára visszamenő hatállyal szűnik meg.”

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.17.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A visszavásárlási vagy rész-visszavásárlási igény teljesítése legkésőbb az összes szükséges okmány beérkezését követő 30. napon esedékes, feltéve, ha a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén a felfüggesztett eszközalapokra vonatkozó szabályok másképp nem rendelkeznek. A visszavásárlási vagy rész-visszavásárlási igény teljesítéséhez szükséges okmányok listájáról a biztosító honlapján (alfa.hu), valamint a II. számú Mellékletben is tájékoztatást ad.

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.18.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelenteni a biztosítónak. A biztosítási esemény az alábbi módon jelenthető be:

 • online a https://ugyfelszolgalat.alfa.hu/write-us oldalon,
 • levélben az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 9701 Szombathely Pf. 63. címen,
 • telefonon a (+36) 1-477-4800 számon,
 • személyesen a biztosító ügyfélszolgálati irodáiban, értékesítési egységeiben.

Az igénybejelentés lehetőségeiről és annak módjáról a biztosító honlapján (alfa.hu) is ad tájékoztatást.”

 

 • a biztosítási feltételek ÁSZF fejezetének I.23 pontja az alábbiak szerint módosul:

„A biztosítási szerződésből eredő igények elévülési ideje 2 év.

Az elévülési idő a következő időpontokban kezdődik meg:

 • a biztosítási esemény bejelentése esetén az utolsó iratnak a biztosítóhoz történt beérkezését követő 15. napot követő naptól,
 • a biztosítási esemény bejelentése esetén, amennyiben a biztosító által igényelt irat beérkezése, vagy információszolgáltatás elmarad, a biztosító által ennek teljesítésére meghatározott határnapot követő naptól, határidő hiányában a felhívást tartalmazó levél keltétől számított 30. napot követő naptól,
 • a biztosítási esemény bejelentésének elmaradása esetén a biztosítási esemény bekövetkezésekor,
 • rész-visszavásárlási és visszavásárlási igények esetén az igény teljesítéséhez szükséges összes okmány biztosítóhoz való beérkezését követő 30. napot követő naptól
 • minden egyéb igény esetén az igénybejelentést követő naptól.”

 

 • a biztosítási feltételek I. sz. Melléklete több pontban is módosul:

A biztosítási feltételek I. sz. Mellékletének első négy pontja – a panaszkezelési fejezetet, a jogorvoslati fórumokat és a biztosítási titok, adatkezelés fejezetet érintően – aktualizálásra került.

 • a biztosítási feltételek II. sz. Melléklete – A biztosítási szolgáltatás elbírálásához és teljesítéséhez bekérhető dokumentumok listája – az alábbiakkal módosul:

A dokumentumok listája kiegészül a Haláleseti, baleseti és egészségbiztosítási igények teljesítéséhez általánosan bekért, a teljes- illetve részvisszavásárlási igények teljesítéséhez bekérhető és a lejárati szolgáltatáshoz bekért dokumentumok listájával.

 • A fent felsorolt biztosítási módozatok Függelékének „Díjmentesített szerződés fenntartási költsége” pontja az alábbiak szerint módosul:

„Díjmentesített szerződés fenntartási költsége: 5 EUR/USD/hó

 

2021. március 31.

 

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább