Hirdetmény – 2023. 06. 05.

Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; cégjegyzékszám: 01-10-041365) (“Társaság”) egyedüli részvényese – a VIG Magyarország Befektetési Zrt. – a 3/2023. (2023. május 23.) számú részvényesi határozatával döntött a Társaság által kibocsátott 637.416 db (hatszázharminchétezer-négyszáztizenhat darab) 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű, nyomdai úton előállított, névre szóló törzsrészvény (ISIN azonosító: HU0000113147) dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról, és feljogosította a Társaság Igazgatóságát, hogy a részvények átalakításához szükséges intézkedéseket megtegye.

I. Felhívás a nyomdai úton előállított részvények benyújtására

A Társaság Igazgatósága a 4/2023. (2023. május 23.) számú részvényesi határozatban rögzített felhatalmazás alapján jelen hirdetménnyel felhívja a részvényes(eke)t, hogy a nyomdai úton előállított részvényeiket átalakítás céljából nyújtsák be a hirdetményben foglaltak szerint. Az értékpapír tulajdonosa a benyújtással egy időben köteles megjelölni azt a befektetési vállalkozást vagy hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötött. Kérjük a részvényes(ek)et, ellenőrizzék, hogy meglévő értékpapírszámlájuk alkalmas-e dematerializált értékpapírok nyilvántartására, mert erre alkalmas értékpapírszámla hiányában a nyomdai részvények helyébe lépő dematerializált részvények jóváírása nem teljesíthető.

A részvényes(ek) minden szabályszerűen benyújtott, nyomdai úton előállított részvény után 10.000,- Ft azaz tízezer forint névértékű, azonos részvényesi jogokat megtestesítő dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosultak.

II. A benyújtás teljesülése

A részvényes(ek) abban az esetben teljesítik az átalakítás feltételeit, ha:

  1. a nyomdai úton előállított részvényeket 2023. június 1. napja és 2023. július 30. napja között a jelen hirdetményben foglaltak szerint benyújtják, és
  2. egyidejűleg rendelkeznek értékpapírszámlával, melyről – ideértve annak számát és az értékpapírszámla vezető nevét – írásban nyilatkozatot tesznek.

Ezen feltételek együttes teljesülésének hiányában az adott részvény be nem nyújtott részvénynek tekintendő.

A benyújtásra akként kerülhet sor, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket a Társaság székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.) – ezen belül a Társaság Jogi Igazgatósága és Titkárságán -, keddtől csütörtökig 10:00 és 15:00 óra között a részvényes személyesen vagy érvényes maghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján benyújtja.

Amennyiben a dematerializált részvények előállításának napján a megadott értékpapírszámla már nem élő, úgy a dematerializált részvények a részvényes számláján nem írhatók jóvá, és az őt megillető dematerializált részvényeket csak az értékpapírszámlával kapcsolatos hiány pótlását követően, külön eljárásban kérheti a Társaságtól.

III. A részvény-átalakítás folyamata

A Társaság székhelyén letétbe helyezett nyomdai úton előállított részvények összesített darabszámáról a Társaság az átalakítást megelőző munkanapon tájékoztatja a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.-t (KELER Zrt.), és utasítja a KELER Zrt.-t a dematerializált részvények keletkeztetése során a dematerializált részvények ennek megfelelő allokálására. Azon nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvények, melyek szabályszerűen nem kerültek benyújtásra, időlegesen a Társaság KELER Zrt.-nél vezetett központi értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra és nyilvántartásra a IV. pontban foglaltak figyelembevételével.

A nyomdai úton előállított részvények átalakításának napja: 2023. július 31. napja, azaz a nyomdai úton előállított részvények benyújtására megjelölt utolsó napot (2023. július 30.) követő első munkanap. Ekkor kerül sor a dematerializált részvények keletkeztetésére és a nyomdai úton előállított részvényeiket szabályosan benyújtó részvényes(ek) által megjelölt értékpapírszámlákon való jóváírásra.

Az átalakítás napjának hatályával a Társaság a nyomdai úton előállított részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, helyükbe a dematerializált részvények lépnek. A dematerializált részvények ugyanazokat a jogokat biztosítják tulajdonosuk számára, mint az átalakított, nyomdai úton előállított részvények. A nyomdai úton előállított részvényekkel a továbbiakban részvényesi jogok nem gyakorolhatók.

IV. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények

Azon nyomdai úton előállított részvényeket, amelyek nem felelnek meg a jelen hirdetmény II. pontjában meghatározott feltételeknek és ezáltal be nem nyújtottnak minősülnek, a Társaság nyilvántartásba veszi.

Az érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság – az átalakításról számított hat hónapon belül – befektetési vállalkozás vagy hitelintézet közreműködésével értékesíti. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítésére az alábbi szabályok szerint kerülhet sor:

  1. Az értékesítés kezdő napja az átalakítás napja, azaz 2023. július 31. napja.
  2. Az érintett részvények megszerzésére csak azon részvényes(ek) jogosultak, akik a benyújtásra nyitva álló időszakban a tulajdonukban álló nyomdai úton előállított részvényeket érvényesen benyújtották.
  3. Az érintett részvények ellenértéke: minden egyes le nem adott nyomdai úton előállított részvény helyébe lépő dematerializált részvény után 10.000,- Ft azaz tízezer forint.
  4. A részvényeket megszerezni kívánó részvényes(ek) vételi szándékukat a Társaság felé írásban kötelesek jelezni. A vételi ajánlat elbírálása a Társasághoz való beérkezés sorrendjében, a rendelkezésre álló még nem értékesített részvények számának függvényében történik.
  5. Az értékpapír a megszerezni kívánt részvények ellenértékének megfizetését követően kerül a részvényes számláján jóváírásra.

Amennyiben értékesítésre kerül sor és az értékesítés megtörténik, az értékesítés ellenértékeként befolyt összeget a Társaság hitelintézetnél vagy elszámolóháznál nyitott letéti számlájára helyezi a tulajdonos jelentkezéséig. Az érvényesen be nem nyújtott részvény tulajdonosa jogosult a tulajdonát képező érvénytelenített részvény helyébe lépő dematerializált részvények értékesítéséből befolyó, költségekkel csökkentett nettó vételárra a jelen hirdetmény V. pontjában meghatározottak szerint. E követelés elévülésére az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére vonatkozó szabályok érvényesek. Az értékesítés eredményéről a Társaság tájékoztatja a részvényes(eke)t.

Amennyiben az értékesítés sikertelen, úgy a Társaság köteles a nyomdai úton előállított részvények tulajdonosai által át nem vett és nem értékesített dematerializált részvények bevonásával az alaptőkét leszállítani.

V. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények tulajdonosainak jogai

Az érvénytelenné nyilvánított nyomdai úton előállított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak benyújtásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény kiadását, vagy ha a teljes részvénymennyiség értékesítése a IV. pontban foglaltak szerint megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét.

A nyomdai úton előállított részvényeket határidőben be nem nyújtó részvényes(ek) a Társaság székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.) – ezen belül a Társaság Jogi Igazgatóság és Titkárságán – keddtől csütörtökig 10:00 és 15:00 óra között jelenthetik be igényüket. Az igénybejelentés során a részvényes köteles átadni az érvénytelenné nyilvánított, nyomdai úton előállított részvényt, valamint,

  1. amennyiben az értékesítés még nem történt meg, illetve rendelkezésre áll a részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény, megadni értékpapírszámlájának számát; vagy
  2. amennyiben az értékesítés már megtörtént, vagy ha már nem áll rendelkezésre a részvényes által igényelt darabszámú dematerializált részvény, úgy az ellenérték kifizetése érdekében megadni bankszámlájának vagy ügyfélszámlájának számát, valamint az ellenérték számfejtéséhez szükséges adatokat adózási célból (adóazonosító jel, illetve adószám, a részvények bekerülési értékének igazolása).

VI. Sérült, megrongálódott, hamisgyanús vagy megsemmisítési eljárás alatt álló nyomdai úton előállított részvények

A benyújtani kívánt sérült, megrongálódott, hamisgyanús nyomdai úton előállított részvények esetében a Társaság jegyzőkönyvet vesz fel, és az érintett részvényekkel kapcsolatosan egyeztet a KELER Zrt.-vel annak elfogadhatóságáról.

Amennyiben közjegyzői megsemmisítési eljárás indul az átalakítás napja (2023. július 31. napja) előtt, és erről a tényről a Társaság az eljáró közjegyző értesítése alapján ezen időpont előtt hivatalosan tudomást szerez, úgy a közjegyzői eljárásban kifüggesztett hirdetményi határidő lejártát követően a részvény jogosultját a nyomdai részvényüket be nem nyújtott részvényesekkel azonos jogok illetik.

VII. Információ

Az átalakítással kapcsolatos bármilyen kérdésben a KELER Zrt. készséggel áll a részvényes(ek) rendelkezésére munkanapokon 9 órától 15 óráig az alábbi elérhetőségeken:

Tel.: +36 1 483 6100
E-mail: kibo@keler.hu
Személyesen: KELER Zrt. Társasági Események és Kibocsátói Osztály, 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

AlfaGo
×
Tartsa kézben biztosítási ügyeit!
Töltse le mobil applikációnkat most!
Tovább