Eszközalap

Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) befektetési politikája

Javasolt minimális befektetési idő

 • 3
  hónap
 • 6
  hónap
 • 1
  év
 • 2
  év
 • 3
  év
 • 4
  év
 • 5
  év
 • 6
  év
 • 7
  év

Kockázati besorolás/Várható hozam

 • Alacsony
 • Magas

Érvényes: 2024. május 1-től

Az eszközalap kizárólag a Fidelity Funds – Global Technology Fund befektetési jegyeit tartalmazza, ezen kívül az eszközalapban más befektetési eszköz nem szerepel.

Az eszközalap befektetéseinek jellemző földrajzi és szektoriális kitettsége: globális technológiai részvények. Az eszközalap devizaneme magyar forint (HUF).

Az eszközalap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson.

Az eszközalap azon ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távon várhatóan jelentős hozam elérése érdekében jelentős kockázatot hajlandóak vállalni.

 

A Fidelity Funds – Global Technology Fund befektetési politikája:

Az alap eszközeinek legalább 70%-át a technológiai fejlődéshez, illetve termék-, folyamat- és szolgáltatásfejlesztéshez hozzájáruló vagy ezekből jelentős mértékben profitálni képes vállalatok részvényeibe fekteti világszerte.Az alap fő földrajzi térségein, piaci szektorain, iparágain és eszközosztályain kívül is szabadon befektethet. Az eszközökbe közvetlenül is befektethet, vagy közvetetten szerezhet kitettséget más megfelelő eszközökkel, köztük például származékos eszközökkel. Származékos eszközöket használhat fel annak érdekében, hogy csökkentse a kockázatot vagy a költségeket, illetve hogy – többek között például befektetési célból – tőkeáttételt képezzen az alap kockázati profiljának megfelelően. Az alap kiegészítő jelleggel pénzpiaci eszközökbe is befektethet. Az alap eszközeinek legalább 50%-át olyan kibocsátók értékpapírjaiba fekteti be, amelyek kedvező környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) jellemzőkkel bírnak.

Az alap referenciaindexe az MSCI AC World Information Technology (N) index.

 

Az eszközalapra jellemző alapvető kockázatok:

Részvénykockázat, likviditási piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat, származtatott ügyletek kockázata, ország- és politikai kockázat, partnerkockázat, koncentrációs kockázat, befektetési alapok speciális kockázatai.

Az eszközalapban a befektetési jegyek megcélzott, illetve minimálisan és maximálisan megengedett aránya egyaránt 100%. Az eszközalapban kizárólag befektetési jegyekre vonatkozó vételi és eladási ügyletek köthetők. Az eszközalapban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés és az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése. Az eszközalapban (fedezeti, arbitrázs, vagy egyéb célú) származtatott ügyletek nem köthetők. A mögöttes befektetési alapban annak befektetési politikája szerinti ügyletek köthetők.

Az alapok múltbeli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok nagyságára. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés kockázatát a szerződő viseli.

 

Fidelity Global Technology Részvény Pro Eszközalap (HUF) fenntarthatósági tájékoztatója

Érvényes: 2023. november 1-től

Fenntartható befektetés

Az EU „A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről” szóló rendelete (SFDR) 2021-ben lépett hatályba azzal a céllal, hogy segítse a befektetőket a pénzügyi termékek fenntarthatósági profiljának megértésében. Az SFDR a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) megfontolások vállalatok általi és a befektetési folyamaton belüli közzétételére összpontosít. Az SFDR része az EU Fenntartható Pénzügyi Keretrendszerének, amely uniószerte támogatja a fenntartható befektetéseket. Az SFDR követelményeket állapít meg a befektetésekkel kapcsolatos szerződéskötés előtti és folyamatos közzétételére vonatkozóan, beleértve a fenntarthatósági kockázatok integrálását, a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások figyelembevételét, a fenntartható befektetési célkitűzéseket, vagy a környezeti vagy társadalmi jellemzők előmozdítását a befektetési döntéshozatalban. Az EU taxonómia rendelete kiegészíti az SFDR-t, és célja, hogy következetes szabványokat hozzon létre a fokozott átláthatóság révén, és objektív összehasonlítási pontot biztosítson a végső befektetők számára a környezetileg fenntartható gazdasági tevékenységeket finanszírozó befektetések arányára vonatkozóan.

Ezek az intézkedések a Párizsi Megállapodás aláírása és az Egyesült Nemzetek Szervezetének 2030-ig tartó 2015-ös Fenntartható Fejlődési Programjának, amely létrehozta a Fenntartható Fejlődési Célokat (UNSDG-ket), következtében jöttek létre. Az SFDR és más szabályozások is összhangban vannak az Európai zöld megállapodással, amelynek célja, hogy az EU 2050-re szén-dioxid semleges legyen. Az alacsony szén-dioxid kibocsátású, fenntarthatóbb, erőforrás-hatékonyabb és körforgásos gazdaságra való átállás, a Fenntartható Fejlődési Célokkal összhangban, kulcsfontosságú az Unió gazdaságának hosszú távú versenyképességének biztosítása érdekében. A Párizsi Megállapodás 2016-ban lépett hatályba, és az éghajlatváltozásra adott válasz megerősítésére törekszik azáltal, hogy a finanszírozási folyamatokat összhangba hozza az alacsony üvegházhatású gázok kibocsátását és az éghajlatváltozással szemben ellenállóképes fejlődést célzó pályával.

A Fidelity International és a fenntartható befektetés

A Fidelity Felelős Befektetési Politikája (elérhető a https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/ címen) részletesen bemutatja a Fidelity által a fenntartható befektetésekre vonatkozó megközelítését, ezen belül Fidelity elvárásait a kibocsátók felé, az ESG integrációt és kivitelezést, a részvételi és szavazási politikát, a kizárási és kiszállási politikát, az együttműködésre történő összpontosítást és a politikára vonatkozó irányítási elveket.

A Befektetési Alapkezelő által kezelt összes alapra az egész vállalatra kiterjedő kizárási lista vonatkozik, amely magában foglalja, de nem kizárólagosan: a kazettás lőszereket és gyalogsági aknákat.

Fenntarthatósági kockázat

A Fidelity – a jelzett eltérésekkel – minden eszközosztályban és alapban figyelembe veszi a fenntarthatósági kockázatokat. A fenntarthatósági kockázatok környezeti (environmental – E), társadalmi (social – S), vállalatirányítási (governance – G, együttesen „ESG”) eseményekre vagy feltételekre vonatkoznak, amelyek bekövetkezésük esetén tényleges, vagy lehetséges negatív hatással lehetnek a befektetés értékére.

A fenntarthatósági kockázatok integrálására vonatkozó megközelítés az ESG kockázatok egyedi kibocsátó szinten történő azonosítására és értékelésére törekszik. A Fidelity befektetési csapata által figyelembe vehető fenntarthatósági kockázatok többek között:

 • környezeti kockázatok: a vállalatok azon képessége, hogy mérséklik az éghajlatváltozást, és alkalmazkodnak ahhoz, valamint a magasabb szén-dioxid-árak, a növekvő vízhiánynak való kitettség és a magasabb vízárak lehetősége, a hulladékgazdálkodási kihívások, valamint a globális és helyi ökoszisztémákra gyakorolt hatás;
 • társadalmi kockázatok: termékbiztonság, ellátási lánc menedzsment és munkaügyi szabványok, egészség és biztonság és emberi jogok, munkavállalói jólét, adatvédelmi aggályok és a technológiai szabályozás fokozódása; és
 • vállalatirányítási kockázatok: az igazgatótanács összetétele és hatékonysága, a vezetői javadalmazás, a vezetés minősége és a vezetésnek a részvényei elvárásokkal való összehangolása. A Fidelity portfóliókezelői és elemzői a befektetési lehetőségek pénzügyi eredményeire vonatkozó elemzéseiket további minőségi és mennyiségi nem-pénzügyi (nem-fundamentális), az ESG kockázatokat tartalmazó elemzéssel egészítik ki és figyelembe veszik ezeket a tényezőket a befektetési döntéshozatalban és kockázatfigyelésben olyan mértékig, amennyiben lehetséges vagy tényleges kockázatot és/vagy lehetőséget jelentenek a hosszútávú, kockázattal korrigált hozamok maximalizálásánál.

Az ESG kockázatok befektetési döntésekbe történő rendszerszintű integrációja az alábbiakra épül:

 • „minőségi értékelés”, hivatkozással többek között esettanulmányokra, a kibocsátókhoz kapcsolódó környezeti, társadalmi és vállalatirányítási hatásokra, termékbiztonsági dokumentumokra, ügyfélértékelésekre, vállalat-látogatásokra, vagy szabadalmaztatott modellekből és helyi hírforrásokból származó adatokra; és
 • „mennyiségi értékelés”, hivatkozással az ESG minősítésekre, amelyek származhatnak külső szolgáltatóktól – ideértve többek között az MSCI-t – vagy a vagyonkezelő által, elsődlegesen a Fidelity Fenntarthatósági Minősítések szerint meghatározott belső minősítésekre, harmadik felek által kiállított tanúsítványokban vagy megjelölésekben található adatokra, ökológiai lábnyomokra vonatkozó értékelésekre, vagy a kibocsátók ESG szempontból lényeges tevékenységeinek az árbevételen vagy nyereségen belüli arányára.

Fenntarthatósági minősítések és főbb káros hatások

A Fidelity Sustainability Ratings egy saját fejlesztésű minősítési rendszer, amelyet a Fidelity szakértői fejlesztettek ki a kibocsátók egyéni értékelésére. Ez a minősítési rendszer A-E skálán pontozza a kibocsátókat szektor-specifikus tényezők alapján, amely magában foglalja a főbb káros hatás indikátorokat, valamint a kibocsátó fenntarthatósági jellemzőinek időbeli várható változásának értékelésén alapuló előrejelzést. Az ilyen minősítések alulról felfelé építkező fundamentális kutatáson és lényegességi értékelésen alapulnak, amelyek az egyes kibocsátók ágazatára jellemző, lényeges ESG-kérdések szempontjából releváns kritériumokat alkalmaznak. A Fidelity Sustainability Ratings minősítései és a külső harmadik fél által szolgáltatott ESG minősítések közötti lényeges különbségeket a Fidelity befektetési csapata megvizsgálja, a befektetési lehetőségek és a kapcsolódó ESG-kockázatok értékelésének részeként. Az ESG-minősítéseket és a kapcsolódó ESG-adatokat a befektetési alapkezelő által működtetett központosított platformon tárolják. Az ESG adatok szolgáltatását és forrását rendszeresen felülvizsgálják annak biztosítása érdekében, hogy azok továbbra is alkalmasak, megfelelőek és hatékonyak legyenek a fenntarthatósági kockázatok folyamatos értékelésére.

A Fidelity Multi Asset Research csapata arra törekszik, hogy megértse az egyéni befektetési alapkezelő ESG-hez való hozzáállását azáltal, hogy felméri, mennyire integrálódnak az ESG megfontolások a befektetési folyamatba és filozófiába, az alapkezelő pénzügyi elemzésébe és a portfólió összetételébe. Figyelembe veszik, hogy az ESG tényezők hogyan épülnek be a stratégia befektetési politikájába, és ahol saját minősítéseket használnak, hogyan igazolódik az ESG kutatás és eredményei a befektetések egyéni súlyozásában, valamint az alkalmazandó részvényesi kötelezettségvállalási és kizárási politikákban. A csapat számos adatforrást vizsgál, beleértve a Fidelity Sustainability Ratings minősítéseket, valamint harmadik féltől származó adatokat, annak érdekében, hogy felmérje a releváns stratégiák ESG tényezőit.

Taxonómia Rendelettel (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 Rendelete) kapcsolatos nyilatkozat:

Amennyiben egy alap az SFDR (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 Rendelete) 8. cikke szerinti közzétételek teljesítésére kötelezett, akkor az alapnak a Taxonómia Rendelet értelmében közzé kell tennie azt, hogy a jelentős károkozás elkerülését célzó elv kizárólag a pénzügyi termék alapjául szolgáló azon befektetésekre vonatkozik, amelyek figyelembe veszik a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat. A pénzügyi termék többi részének alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Abban az esetben, ha egy alapot az SFDR 8. vagy 9. cikkében foglalt közzétételi követelmények hatálya alá tartozóként azonosítanak, a taxonómia rendelettel összhangban közzéteendő információkat az adott alap Fenntarthatósági melléklete tartalmazza („Sustainability Annex”).

Ha egy alapra nem vonatkoznak az SFDR 8. vagy 9. cikkében foglalt közzétételi követelmények, az alapra a taxonómia rendelet 7. cikke vonatkozik, és az ilyen alap alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.

Részvényesi szerepvállalás

A Fidelity fenntartható befektetés melletti elkötelezettségének és a Fidelity vagyonkezelői felelősségének érvényesítésének részeként a Fidelity részvényesként együttműködik azokkal a társaságokkal, amelyekbe befektet, hogy ösztönözze a fenntartható és felelős vállalati magatartást.

Főbb káros hatások

A Fidelity International értelmezése szerint a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások a befektetési döntések azon hatásai, amelyek jelentős negatív hatást gyakorolnak a környezeti, társadalmi és munkavállalói kérdésekre, az emberi jogok tiszteletben tartására, a korrupció- és megvesztegetés-ellenes ügyekre, mint például a környezet károsodása, rossz munkaügyi gyakorlat és etikátlan vállalati magatartás, például vesztegetés és korrupció. A lényeges főbb káros hatások elemzése a befektetési folyamatba az alábbiak szerint került integrálásra.

A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat (PAI-k) azok az alapok veszik figyelembe, amelyek megfelelnek az SFDR 8. és 9. cikkében foglalt közzétételi követelményeknek.

Azon alapok esetében, amelyek figyelembe veszik a PAI-kat, a fenntarthatósági tényezőkkel kapcsolatos PAI-król az adott alap Fenntarthatósági mellékletében és az alapok éves jelentésében találhatók további információk.

Azon alapok esetében, amelyekre nem vonatkoznak az SFDR 8. vagy 9. cikkének közzétételi követelményei, a fenntarthatósági tényezőkre vonatkozó PAI-kat nem veszik figyelembe, mivel ez nem része ezen alapok stratégiájának vagy befektetési korlátozásainak.

Az SFDR rendelet 8. és 9. cikk szerinti alapok

Azok az alapok, amelyek egyebek mellett környezeti és/vagy társadalmi jellemzőket mozdítanak elő (SFDR 8. cikk), vagy amelyek fenntartható befektetési célkitűzéssel rendelkeznek (SFDR 9. cikk), az ESG szempontokat integrálják befektetési folyamataikba, és szigorúbb fenntarthatósági és fokozott közzétételi követelmények vonatkoznak rájuk, az alábbiakban leírtak szerint.

Azok az alapok, amelyek megfelelnek az SFDR 9. cikkében foglalt közzétételi követelményeknek, kötelesek fenntartható befektetéseket eszközölni, és azok az alapok, amelyek megfelelnek az SFDR 8. cikkében foglalt közzétételi követelményeknek, eszközölhetnek fenntartható befektetéseket.

A Fidelity Fenntartható Befektetési Keretrendszerével (Sustainable Investing Framework) összhangban a fenntartható befektetések az alábbiakba történő befektetésként kerülnek meghatározásra:

 1. a) olyan kibocsátók, amelyek olyan gazdasági tevékenységeket folytatnak, amelyek hozzájárulnak az uniós taxonómiában meghatározott egy vagy több környezeti célkitűzéshez, és az uniós taxonómiával összhangban környezeti szempontból fenntarthatónak minősülnek;
 2. b) olyan kibocsátók, amelyeknél üzleti tevékenységük többsége (bevételük több mint 50%-a) hozzájárul az Egyesült Nemzetek Fenntartható Fejlődési Céljai közül egy vagy több célhoz (a továbbiakban: SDG) összhangban lévő környezeti vagy társadalmi célkitűzésekhez;
 3. c) olyan kibocsátók, amelyek 1,5 fokos vagy annál alacsonyabb felmelegedési forgatókönyvnek megfelelő dekarbonizációs célt tűztek ki (amelyet a Science Based Target Initiative vagy a Fidelity Proprietary Climate Rating igazolt), és amely a környezeticélkitűzésekhez hozzájárulónak tekinthető;

feltéve, hogy az ilyen befektetések nem sértenek jelentős mértékben más környezeti vagy társadalmi célokat, és a befektetést befogadó társaságok helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek.

Az alkalmazott módszertannal kapcsolatos további részletek a https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/ oldalon találhatóak, és időről időre frissítésre kerülnek. A fenntartható fejlődési célok az Egyesült Nemzetek Szervezete által közzétett célok sorozata, amelyek elismerik, hogy a szegénység és más nélkülözések felszámolásának együtt kell járnia az egészségügy és az oktatás fejlesztésével, a gazdasági növekedéssel és az egyenlőtlenségek csökkentésével, mindezt az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a bolygó óceánjainak és erdejeinek megőrzése mellett. További részletek az ENSZ honlapján érhetőek el: https://sdgs.un.org/goals. A környezeti fenntartható fejlődési célok közé tartozik a tiszta víz és alapvető köztisztaság; megfizethető és tiszta energia; felelős fogyasztás és termelés; és az éghajlatváltozás elleni fellépés. A társadalmi fenntartható fejlődési célok közé tartozik a szegénység felszámolása; az éhezés megszüntetése; tisztességes munka és gazdasági növekedés; ipar, innováció és infrastruktúra; biztonságos és fenntartható városok és közösségek.

 1. Alapok, amelyek környezeti vagy társadalmi jellemzőket mozdítanak elő (SFDR 8.cikk)

Ahol befektetési céljuk előírja, bizonyos alapok törekedhetnek befektetési céljaik elérésére, miközben – egyéb jellemzőik mellett – környezeti vagy társadalmi jellemzőket, vagy e jellemzők kombinációját mozdítják elő. Ennek a megközelítésnek a kritériumai az alábbiakban kerülnek ismertetésre, és az SFDR 8. cikke szerinti összes alapra vonatkoznak. A 8. cikk szerinti alapok két kategóriába sorolhatók:

 1. a) A környezeti és társadalmi jellemzőket előmozdító alapok

A befektetési alapkezelő minden alap esetében folyamatosan figyelembe veszi a környezeti és társadalmi jellemzők széles skáláját, az alábbiakban vagy az egyes alapok befektetési céljában meghatározottak szerint, de a befektetési alapkezelő mérlegelési jogkörrel rendelkezik, hogy fokozott, szigorúbb fenntarthatósági követelményeket és kizárásokat hajtson végre időről időre (a fent hivatkozott, egész vállalatra kiterjedő kizárási lista kiegészítéseként). Az egyes alapokra vonatkozó további kizárások a https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/ oldalon találhatók. Az alap nettó eszközeinek legalább 50%-át kedvező ESG-jellemzőkkel rendelkező értékpapírokba fektetik. A kedvező ESG-jellemzők a külső ügynökségek által biztosított ESG-minősítések vagy a Fidelity Sustainability Ratings alapján állapíthatók meg. Az alkalmazott módszertannal kapcsolatos további részletek a https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/ oldalon találhatók, és időről időre frissítésre kerülnek.

A normákon alapuló átvilágításba azok a kibocsátók tartoznak, amelyekről a befektetési alapkezelő úgy ítéli meg, hogy üzleti tevékenységüket nem az elfogadott nemzetközi normáknak megfelelően folytatták, beleértve az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodásában foglaltakat is. A befektetéskezelési folyamaton keresztül a befektetési alapkezelő célja annak biztosítása, hogy a befektetést befogadó társaságok helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek. Minden alap folyamatosan figyelembe veszi a környezeti és társadalmi jellemzők széles körét. A környezeti jellemzők közé tartozik a szén-dioxid-intenzitás, a szén-dioxid-kibocsátás, az energiahatékonyság, a víz- és hulladékgazdálkodás, a biológiai sokféleség, míg a társadalmi jellemzők alatt a termékbiztonság, az ellátási lánc, az egészség és biztonság, valamint az emberi jogok értendők. A környezeti és társadalmi jellemzőket a Fidelity fundamentális elemzői elemzik, és a Fidelity Sustainability Ratings módszertana alapján minősítik.

 1. b) Fidelity Fenntartható Alapok családja (Fidelity Sustainable Family of Funds)

Egyes alapok a Fidelity Sustainable Family részét képezik, amely egy speciális alapcsalád fokozott fenntarthatósági jellemzőkkel. Ez szerepel az érintett alapok befektetési célkitűzésében is. A Fidelity Sustainable Family összes alapja megfelel a Fidelity Sustainable Family Framework keretrendszernek, az alábbiakban leírtak szerint. Adott esetben a vonatkozó befektetési célban az alapokra vonatkozó további követelmények is meghatározásra kerülnek. A Fidelity Sustainable Family alapok befektetéskezelőjének mérlegelési jogköre van arra is, hogy további fenntartható követelményeket és kizárásokat hajtson végre, tekintettel az alkalmazandó befektetési folyamatra.

 • Az alap nettó eszközeinek legalább 70%-a fenntartható jellemzőkkel rendelkezőnek tekintett értékpapírokba kerül befektetésre. Az ESG jellemzőket a Fidelity Sustainability Ratings vagy külső ügynökségek által biztosított ESG-minősítések alapján határozzák meg. A kedvező ESG jellemzők legalább C-s Fidelity Sustainability Ratings vagy azzal egyenértékű külső ügynökség általi minősítési besorolást jelentenek. Az alkalmazott módszerrel kapcsolatos további részletek a https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/ oldalon találhatók, és időről időre frissítésre kerülnek.
 • Az alap nettó eszközeinek legfeljebb 30%-a kerülhet befektetésre olyan kibocsátókba, melyek nem tekinthetők fenntartható jellemzőkkel rendelkezőnek, de fenntartható mutatóik javulást mutatnak. A javulást mutató kibocsátók a Fidelity Sustainability Ratings előrejelzései alapján minősített kibocsátók, és amelyek a befektetési alapkezelő véleménye szerint egy hivatalos szerepvállalási terv bevezetésén és végrehajtásán keresztül mutatják be a fejlődés lehetőségét. A referencia-besorolás meghatározásához használt kritériumok idővel változhatnak, és ennek megfelelően frissülnek a https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/ oldalon.
 • Az alap fokozottan elvi alapú kizárási politikát követ, ami magában foglalja a szabályalapú szűrést és bizonyos szektorok, vállalatok és gyakorlatok negatív szűrését különleges ESG elvárások alapján, amelyeket a befektetési alapkezelő időről-időre meghatároz. A szabályalapú szűrés olyan kibocsátókra vonatkozik, amelyekről a befektetési alapkezelő úgy ítéli meg, hogy tevékenységüket nem a nemzetközileg elfogadott normák, többek között az ENSZ Globális Paktuma szerint végzik.

A negatív szűrés olyan kibocsátókra vonatkozik, amelyeknek kitettségük, vagy kapcsolatuk van az alábbiakkal:

 • ellentmondásos fegyverek (biológiai, kémiai és gyújtófegyverek, kimerült uránium, nem kimutatható repeszek, vakító lézerek, kazettás lőszerek, taposóaknák és nukleáris fegyverek);
 • hagyományos fegyverek gyártása (háborús fegyverek, amelyek nem nukleáris, biológiai vagy kémiai jellegűek);
 • félautomata lőfegyverek gyártása civilek számára történő értékesítés céljából, vagy értékesítése civileknek;
 • dohánygyártás, -kiskereskedelem, -terjesztés és –engedélyezés; vagy
 • termikus szén kitermelés és áramtermelés azzal a megjegyzéssel, hogy azon kibocsátók engedélyezettek, amelyek esetében a megújuló energiával összefüggő tevékenységek bevételi aránya meghaladja termikus szén kitermeléséhez kapcsolódó bevételi arányát, vagy a kibocsátó hatékony elkötelezettséget vállalt valamely – a „Science Based Targets” kezdeményzés által jóváhagyott vagy a „Transition Pathway Kezdeményezéshez” igazodó – Párizsi Szerződéshez kapcsolódó célhoz vagy egy egyenértékű nyilvános kötelezettségvállaláshoz.
 • Olajhomok kitermelés
 • Szárazföldi és tengeri sarkvidéki olaj- és gázkitermelés.

A befektetési alapkezelő bevételi küszöböt alkalmazhat kifinomultabb szűrők esetén.

 • Az egyes alapokra alkalmazott további negatív szűrők listája a https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/ oldalon található, amely időről időre frissülhet.
 • A befektetési folyamat során a befektetési alapkezelő annak biztosítására törekszik, hogy a befektetési célpontokat jelentő vállalatok jó vállalatirányítási gyakorlatokat követnek.

Hacsak egyes „Sustainble Thematic” alapok befektetési célja másként nem rendelkezik, minden alap folyamatosan figyelembe veszi a környezeti és társadalmi jellemzők széles körét. A környezeti jellemzők közé tartozik a szén-dioxid-intenzitás, a szén-dioxid-kibocsátás, az energiahatékonyság, a víz- és hulladékgazdálkodás, a biológiai sokféleség, míg a társadalmi jellemzők alatt a termékbiztonság, az ellátási lánc, az egészség és biztonság, valamint az emberi jogok értendők. A környezeti és társadalmi jellemzőket a Fidelity fundamentális elemzői elemzik, és a Fidelity Sustainability Ratings módszertana alapján minősítik. Az alapok a Fidelity Sustainable Family Framework keretrendszerének betartásával igyekeznek előmozdítani ezeket a jellemzőket.

A Fidelity Fenntartható Alapok családja két befektetési kategóriát kínál: „Sustainable Focused” és „Sustainable Thematic”. A „Sustainable Focused” alapok jellemzően aktívan igyekeznek kiválasztani azokat a vállalatokat, amelyek a Fidelity Sustainability Ratings vagy az MSCI ESG Ratings módszertana alapján jobban teljesítenek a fenntarthatóság terén, mint versenytársaik, míg a „Sustainable Thematic” alapok több ágazatban, egy adott témához kapcsolódóan fektetnek be, hosszú távú lejáratú befektetési horizonttal, a fenntarthatósági kihívások kezelése érdekében.

 1. Fenntartható befektetési célkitűzéssel rendelkező alapok (SFDR 9. cikk)

Ezeknek az alapokban fenntartható befektetési célkitűzéssel kell rendelkezniük.

 • Az alapok célja a fenntartható befektetések megvalósítása.
 • A fenntartható befektetések meghatározása a fenti kritériumok szerint történik, az „SFDR rendelet 8. és 9. cikk szerinti alapok” bekezdésben.
 • Az alapok kiegészítő jelleggel fektethetnek be befektetésekbe, beleértve a készpénzt is, fedezeti vagy likviditási célból vagy hatékony portfóliókezelés céljából, és ahol ezt az ágazatspecifikus szabályok megkövetelik, feltéve, hogy az ilyen befektetések nem befolyásolják a fenntartható befektetési célkitűzés teljesítését.
 • Az alap minden befektetését átvizsgálják olyan tevékenységek tekintetében, amelyek káros hatással vannak a környezeti vagy társadalmi célokra és a vállalatirányítási vitákra. Ezek a szűrések egy továbbfejlesztett, elvi alapú kizárási politikán alapulnak, amely magában foglalja mind a normákon alapuló szűrést, mind bizonyos ágazatok, vállalatok vagy gyakorlatok negatív szűrését a befektetési alapkezelő által időről időre meghatározott ESG-kritériumok alapján.
 • A normákon alapuló szűrés olyan kibocsátókra vonatkozik, amelyekről a befektetési alapkezelő úgy ítéli meg, hogy üzleti tevékenységüket nem a nemzetközileg elfogadott normák, többek között az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvei, az ENSZ üzleti és emberi jogi irányelvei, az ENSZ Globális Megállapodása vagy Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezményei szerint végzik.

A negatív szűrés olyan kibocsátókra vonatkozik, amelyeknek kitettségük, vagy kapcsolatuk van az alábbiakkal:

 • ellentmondásos fegyverek (biológiai, kémiai és gyújtófegyverek, kimerült uránium, nem kimutatható repeszek, vakító lézerek, kazettás lőszerek, taposóaknák és nukleáris fegyverek);
 • hagyományos fegyverek gyártása (háborús fegyverek, amelyek nem nukleáris, biológiai vagy kémiai jellegűek);
 • félautomata lőfegyverek gyártása civilek számára történő értékesítés céljából, vagy értékesítése civileknek;
 • dohánygyártás, -kiskereskedelem, -terjesztés és –engedélyezés; vagy
 • termikus szén kitermelés és áramtermelés azzal a megjegyzéssel, hogy azon kibocsátók engedélyezettek, amelyek esetében a megújuló energiával összefüggő tevékenységek bevételi aránya meghaladja termikus szén kitermeléséhez kapcsolódó bevételi arányát, vagy a kibocsátó hatékony elkötelezettséget vállalt valamely – a Science Based Targets kezdeményzés által jóváhagyott vagy a Transition Pathway Kezdeményezéshez igazodó – Párizsi Szerződéshez kapcsolódó célhoz vagy egy egyenértékű nyilvános/ közösségi kötelezettségvállaláshoz.
 • Olajhomok kitermelés
 • Szárazföldi és tengeri sarkvidéki olaj- és gázkitermelés

A befektetési alapkezelő bevételi küszöböt alkalmazhat kifinomultabb szűrők esetén.

 • Az egyes alapokra alkalmazott további negatív szűrők listája a https://fidelityinternational.com/sustainable-investing-framework/ oldalon található, amely időről időre frissülhet.
 • A befektetési folyamat során a befektetési alapkezelő annak biztosítására törekszik, hogy a befektetési célpontokat jelentő vállalatok jó vállalatirányítási gyakorlatokat követnek.

A fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumok figyelembevételére – a környezeti vagy társadalmi jellemzőkre vagy a fenntartható befektetésre – és a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokra vonatkozó információk a pénzügyi termékekre vonatkozó szerződéskötés előtti és időszakos fenntarthatósági közzétételben szerepelnek.